Now showing items 1-6 of 6

 • Aerodynamická interakce autonomních vozidel 

  Opátová, Alexandra
  Táto diplomová práca sa zaoberá CFD výpočtom aerodynamických charakteristík vozidiel idúcich za sebou, vytvorených v programe Star CCM+. Sleduje hlavne ich aerodynamické odpory v závislosti na rôznych rozostupoch medzi ...
 • Aerodynamika automobilů v poválečném období 

  Šmerda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním vývoje automobilové aerodynamiky v poválečném období. Je zaměřena na principy, kterými se návrh automobilu řídil. Vývoj je demonstrován automobily aerodynamicky významnými a ...
 • Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia ...
 • Rotace kola ve výpočtech externí aerodynamiky 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto diplomovej práce je výskum vplyvu kvality objemovej siete, modelov turbulencie a modelov rotácie kolesa na aerodynamické koeficienty rotujúceho kolesa. Veľká pozornosť je venovaná nezávislosti výsledkov ...
 • Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy 

  Regner, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá změnou rychlostního pole v oblasti kola osobního automobilu v důsledku lokální změny teploty způsobené konvekcí od kotoučové brzdy. Dále pak stanovením parametrů aplikovatelných na libovolný ...
 • Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu 

  Oboňa, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci ...