Now showing items 1-13 of 13

 • Adaptivní vzorkování paketů implementované v sondě FlowMon 

  Kaštovský, Petr
  V rámci projektu Liberouter je vyvíjena sonda FlowMon určená pro pasivní monitorování sítí. Sonda na rozdíl od programových řešení poskytuje vysokou stabilitu a přesnost výsledků i pod nadměrnou zátěží či útokem. Pro ...
 • Agregační reakce chitosanu využitelné při úpravě pitné vody. 

  Leskovjanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá úpravou povrchových vod s obsahem huminových látek. Nejpoužívanější metodou úpravy povrchové vody je koagulace s následnou separací vzniklých agregátů. V tomto případě byla při koagulaci sledována ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Stratil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato úloha je rozdělena na 2 části. První část se zabývá trénováním sítě, která vytváří kompaktní příznakový vektor reprezentující ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Jeřábek, Vladimír
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí neuronových sítí. Na začátku je popsán výběr a ověření konvolučních neuronových sítí pro generování příznakových vektorů z obrázků různých identit. V další části se ...
 • Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody 

  Hambálková, Kateřina
  Průnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. ...
 • Predikce vlivu mutace na rozpustnost proteinů 

  Velecký, Jan
  Cílem práce je vytvoření prediktoru změny rozpustnosti mutovaného proteinu ze znalosti jeho původní 3D struktury. Predikce rozpustnosti proteinů je část bioinformatiky, která dosud není uspokojivě vyřešena. Přičemž především ...
 • Produkce a charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  Jihomoravský lignit pocházející z dolu Mír v Mikulčicích, Lignit s.r.o. byl přesítován a vybraná frakce byla modifikována tzv. mokrou cestou pomocí dvou oxidačních (HNO3, H2O2) a dvou „amfifilních“ (kyselina octová, kyselina ...
 • Protokol TTP pro správu hierarchických stromů zpětné vazby RTCP kanálu 

  Müller, Jakub
  Protokol TTP pro správu hierarchických stromu zpětné vazby RTCP kanálu představuje mechanizmu, který realizuje přenos velkého množství informací od uživatelů „úzkým“ zpětným kanálem. Velkým množství není míněno tisíce ...
 • The Role of Concentration and Solvent Character in the Molecular Organization of Humic Acids 

  Klučáková, Martina; Věžníková, Kateřina (MDPI AG, 2016-10-21)
  Bylo studováno chování huminových kyselin ve třech různých prostředích lišících se chemickým složením a způsobem přípravy. Byly zjištěny dva důležité zlomy v chování těchto systémů, první při nízkých koncentracích kolem ...
 • Řízení datového toku v ISP síti 

  Důbrava, Marek
  Práce se zaměřuje na řízení datového toku v sítích poskytovatelů připojení k Internetu. Zobrazen je problém agregace a s tím související přetížení síťových prvků. V teoretické části jsou popsány standardizované metody pro ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Využití vysocerozlišovací ultrazvukové spektroskopie při charakterizaci huminových látek 

  Drastík, Martin
  Předkládaná dizertační práce se zabývá využitím techniky vysoce rozlišovací ultrazvukové spektroskopie (HRUS) při analýze huminových látek, za účelem získání hlubšího vhledu do problematiky vztahu mezi jejich primárními ...
 • Vznik mikrosuspenze perikinetickou a ortokinetickou koagulací 

  Fojtíková, Radka
  Práce se zabývá studiem vlivu chemických a fyzikálních faktorů na úpravu modelové povrchové vody s obsahem huminových látek. Z těchto faktorů byly sledovány především dávka destabilizačního činidla, hodnota pH a teplota, ...