Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza vybraného podniku 

  Blažek, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu zemědělského podniku Pigmal a.s. Analýza okolí odhaluje příležitosti, ale také hrozby z vnějšího okolí podniku. Analýza vnitřní situace pomáhá určit silné a slabé stránky a také ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Design lehkého zemědělského traktoru 

  Oulehla, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je design všestranného lehkého zemědělského traktoru. Design traktoru se bude zaměřovat na nadčasový design. Navržený traktor se také bude odlišovat od současné konkurence na poli lehkých ...
 • Design samojízdné sklízecí řezačky 

  Šimunský, Marek
  Tématem této diplomové práce je návrh samojízdné sklizecí řezačky využívající ke svému pohybu pásový podvozek. S tím se pojí změna její konstrukce, tak aby zůstaly zachovány nebo byly vylepšeny technické, estetické a ...
 • Energetické využití biomasy 

  Horváth, Martin
  Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Hlavním cílem mé bakalářské práce je seznámení se způsoby přeměny biomasy na energetický potenciál a jeho využití. Poté je uveden ...
 • Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko 

  Pavlíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá faktory, které mají vliv na tržní cenu a nájemné u zemědělských pozemků v části Mikroregionu Hlinecko, kde se prolíná CHKO Žďárské vrchy. Úkolem je provést průzkum realitního trhu a vyhodnotit ...
 • Financování zemědělského podniku z fondu Evropské unie 

  Lehnert, Zdeněk
  Tato diplomová práce představuje rozhled nabízených možností financování zemědělských podniků formou dotací. Dále práce obsahuje analýzu současného stavu a přehled získaných dotací vybraného zemědělského podniku. Návrhová ...
 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Šperlová, Zuzana
  Cílem práce je vize změny přístupu ke krajině a zemědělství. Nadefinování nové struktury polí a podpoření územního systému ekologické stability. Součástí inteligentní krajiny je série technologické podpory zemědělství ve ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Kolmanová, Lenka
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci Zemědělského družstva Kunžak prostřednictvím vybraných interních a externích analýz s přihlédnutím ke specifikům oboru. Teoretická část vysvětluje pojmy a uvádí vzorce, které ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Agroservis s.r.o. Postupně je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a také finanční situace subjektu. Poslední část diplomové práce obsahuje ...
 • Jaroslavice – sídlo v krajině 

  Mrlinová, Lucie
  Jižní Morava disponuje odpradávna kvalitní půdou. Změna klimatických podmínek a neohleduplný lidský přístup mají za následek sucho a půdní erozi. Půda, jako naše živitelka, je ovšem velmi vzácná. Proto se v mé práci zabývám ...
 • Jednoduchý agropočítač 

  Pelikán, Michal
  Jednoduchý agropočítač je realizace řídícího počítače postřikového stroje v zemědělské technice. Úvod popisuje typy jednotlivých postřikovačů a jejich hlavní rozdíly. Hydraulické schéma zobrazuje rozložení regulátorů, ...
 • Krajina, město, lidé a jídlo 

  Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Jídlo je nejzákladnější ze všech zdrojů. Vznik zemědělství byl počátkem lidské civilizace. Po celou historii jsme byli pevně spjati s krajinou, která nás živila. Dodnes je většina naší krajiny utvářena historickým vztahem ...
 • Model vývoje českého zemědělství 

  Gálová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací klíčových faktorů, ovlivňujících výkonnost a produkci českého zemědělství. Práce je rozdělena do tří částí. První sumarizuje teoreticky známé koncepty pro tvorbu modelů vývoje s ...
 • Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu ...
 • Možnosti financování zemědělského podniku z evropských a národních zdrojů 

  Lehnert, Zdeněk
  Tato bakalářská práce představuje možnosti, které jsou nabízeny zemědělským podnikům ve formě dotací - a to z národních i nadnárodních programů. Dále práce obsahuje přehled získaných dotací vybraného zemědělského podniku ...
 • Návrh marketingových prostředků pro podporu trhu s biopotravinami 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na trh s bio potravinami v České Republice. Analizuje trh a použité marketingové nástroje. Práce obsahuje doporučení pro zlepšení působnosti marketingových prostředků pro podporu růstu trhu ...
 • Návrh řízení procesů při implementaci norem HACCP 

  Staněk, Michal
  Dilpomová práce se zaměřuje na aplikaci norem HACCP do zemědělské výroby. Vychází z teoretických poznatků o moderních normách a směrnicích. Obsahuje návrh metodiky pro řízení a regulaci výrobních procesů.
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů 

  Schrimpelová, Kateřina
  Narůstající koncentrace dusičnanů v povrchových i podzemních vodách se stává globálním problémem. Disertační práce je zaměřena na možnost využití denitrifikačních bioreaktorů s organickou náplní v ČR pro snižování vnosu ...