Now showing items 1-18 of 18

 • 9DOF modul pro měření orientace prostoru 

  Hojdík, Matej
  Táto práca sa zaoberá návrhom a vytvorením 9DOF modulu pre vyhodnotenie orientácie v priestore. Práca obsahuje teoretický popis senzorov, matematického aparátu pre rotácie a pre Kalmanov filter. Praktická časť sa zaoberá ...
 • Bezdrátový měřicí modul pro vektorovou kalibraci 

  Vaca, Pavol
  Práca sa zaoberá kalibračnými metódami pre 3D snímače zrýchlenia a realizáciou návrhu bezdrôtového meracieho modulu pre vektorovú kalibráciu. V práci sú ďalej opísané princípy interpolácie elipsoidu a použitie týchto ...
 • Bezdrátový tachometr na kolo 

  Ročkár, Martin
  Táto bakaráska práca sa zaoberá praktickým návrhom bezdrôtového tachometra na bicykel. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú časť popisujúcu históriu, princíp činnosti, prehľad tachometrov, prehľad použitých ...
 • Datová fúze pro určování rotace 

  Skula, David
  Cílem této práce je navržení a realizace modulu určujícího otočení ve třech vzájemně kolmých osách. Práce je rozdělena do šesti celků. V první části je pojednáno o snímači úhlové rychlosti – gyroskopu. Rozebráno je jeho ...
 • Integration of inertial navigation with global navigation satellite system 

  Štefanisko, Ivan
  Táto práca sa zaoberá štúdiou inerciálnej navigácie, globálnym družicovým polohovým systémom a ich integráciou do jedného navigačného riešenia. V prvej časti práce je počítaný výstup inerciálnych rovníc na základe meraní ...
 • Inteligentní ovládání pohybem ruky 

  Apjar, Martin
  Táto práca sa zaoberá zhotovením zariadenia vhodného na snímanie gest ľudskej ruky, výberom vhodných senzorov, tvorbou obslužného softvéru a návrhom komunikácie. Zariadenie funguje na báze Arduino dosky s mikroprocesorom ...
 • Krokoměr a detekce pádu 

  Vraňáková, Sofia
  Práca je zameraná na problematiku snímania ľudskej aktivity pomocou inerciálnych senzorov zabudovaných v inteligentných zariadeniach a následnej detekcii chôdze, krokov a pádu zo signálu nasnímaného akcelerometrom v ...
 • Laboratorní přípravek do BPC-VIA/MZPD 

  Platko, Peter
  Bakalárska práca sa venuje návrhu laboratórneho prípravku pre predmety BPC-VIA a MZPD, prípravok má pracovať v kombinácií s meracou kartou NI myDAQ a prostredím LabVIEW. Dokument popisuje možnosti meracej karty NI myDAQ, ...
 • MEMS inerciální snímače 

  Mihaľko, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce je popísať základné meracie metódy mikroelektromechanických inerciálnych snímačov, ich fyzikálne princípy a chyby. Meranie inerciálnych snímačov je veľmi dôležité pre parametrizovanie chýb a ...
 • MEMS inerciální snímače 

  Mihaľko, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať základné meracie metódy pre meranie inerciálnych snímačov, popísať ich fyzikálne princípy a chyby. Ďalším krokom bolo vybrať jeden parameter a ten otestovať na viacerých snímačoch ...
 • Měření šumových vlastností MEMS akcelerometrů 

  Mihaľko, Juraj
  Cieľom bakalárskej práce bolo určiť parametre šumu MEMS akcelerometrov v statickom režime. Je to obmedzujúci parameter pre činnosť s nimi. Prípadne, ak výrobca udáva hodnotu šumu MEMS akcelerometra porovnať ich s nameranými ...
 • Návrh elektroniky autonomního monitorovacího systému 

  Heger, Krištof
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronických prvkov autonómneho monitorovacieho systému, ktorý bude použitý na diagnostiku elektromagnetického vibračného generátora vyvinutého na VUT v Brne. Tento generátor by ...
 • Ověření funkce piezoelektrické kompozitní vrstvy jako senzoru přetvoření 

  Kubiš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím piezoelektrických prvkov ako prvkov snímacích pretvorenie v strojárenskej praxi. Práca sa dá rozdeliť do troch hlavných častí. V prvej časti je rozpísaná rešerš o aktuálnom využití ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Bugár, Loránt
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
 • Systém sledování pohybu a spánku pomocí Pebble Time Smartwatch 

  Racek, Matej
  Táto práca sa zaoberá sledovaním pohybu a spánku pomocou inteligentných hodiniek Pebble Time. V rámci tejto práce je vyvinutá aplikácia pre prostredie Android. Teoretická čast sa zo začiatku zaoberá rešeršou na danú ...
 • Určování pohybu z akcelerometrických dat 

  Montilla, Michaela
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou záznamu zrýchlenia pomocou akcelerometrických senzorov a vytvorenie programu pre transformáciu zrýchlenia na polohu. Práca predstavuje súhrn teoretických podkladov, pre ...
 • Využití dat z pohybových senzorů pro analýzu činnosti uživatele 

  Eršek, Martin
  Cieľom práce je návrh a implementácia klasifikačného algoritmu pre analýzu činnosti používateľa na základe dát z pohybových senzorov. Práca skúma možnosti klasifikácie a počítania opakovaní 7 základných cvikov s vlastnou ...
 • Vývojový prostředek pro lokalizaci 

  Szabó, Michal
  Dokument popisuje zariadenie, ktoré meria dáta o geografickej polohe pomocou GNSS modulu a sníma zmenu polohy pomocou akcelerometru a gyroskopu. Schopnosti týchto obvodov sú skombinované tak, že dáta z nich spracováva a ...