Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza nákladů vybrané společnosti pomocí metody Activity Based Costing 

  Jursa, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů společnosti pomocí metody Activity- Based Costing. V teoretické části práce jsou vymezeny základní poznatky a východiska, které později poslouží pro zpracování druhé části. V ...
 • Hodnocení finanční a ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáček, Petr
  Cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví společnosti FERROKONT, s.r.o., v období let 2003 – 2008, pomocí elementárních metod finanční analýzy. Výstupem analýzy jsou pak návrhy řešení, které povedou ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu 

  Bartáčková, Ivana
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu. Hodnocení se provádí na základě účetních výkazů společnosti a pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Brázdová, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kordula, Michal
  Hlavním tématem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace u stavební společnosti Subterra a.s. v období let 2006 až 2008. Po úvodní charakteristice společnosti a stručném představení problematiky je provedena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Papírníková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti MICo, spol. s r. o. v letech 2013-2017 a následné analyzování společnost pomocí finanční analýzy. Součástí práce je také zhodnotit finanční zdraví ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ustohalová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti v letech 2010 – 2014. První část práce popisuje teoretické poznatky, které jsou využity v praktické části práce. Druhá část práce obsahuje základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šimbera, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti REDA a.s. v letech 2006 – 2008. Bude provedena finanční analýza na základě teoretických poznatků, která nám pomůže vytvořit hodnocení této společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pšurný, Adam
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na hodnocení finanční situace podniku MESIT Ronex s.r.o. v letech 2008 až 2010. Hodnocení budu provádět především z účetních výkazů a výročních zpráv. Práce je rozdělena na dvě části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotěrová, Kamila
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti AGOS stavební a.s. za období 2004/2005 až 2010/2011 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je posouzení finanční situace společnosti a vypracování návrhů pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrlíková, Petra
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fedrová, Lenka
  V bakalářské práci se budu zabývat hodnocením finanční situace podniku VHS plus, spol. s r.o. v letech 2007 – 2010 za pomocí metod finanční analýzy. Informace pro výpočty jsou získány z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koval, Stanislav
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku KPB Intra s.r.o. v letech 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Na základě finanční analýzy podniku jsou navrhnuty doporučení, které povedou ke zlepšení situace v podniku.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pekařová, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti ZOOT a.s. v letech 2013 až 2017. První část práce je zaměřena na teoretickou stránku, kde jsou popsány informační zdroje a jednotlivé ukazatele. Další ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lengálová, Monika
  Finanční analýza společnosti Pramos a. s. v letech 2008 – 2012 vč. analýzy současného stavu podniku. Na základě teoretické části byly v praktické části vypočteny konkrétní hodnoty a výsledky, dále provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti ADAVAK, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Kitnerová, Radka
  Cílem bakalářské práce je na základě provedené finanční analýzy za účetní období 2006 až 2009 zhodnotit hospodaření společnosti ADAVAK, s.r.o.. V bakalářské práci je teoreticky definována a prakticky využita horizontální ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Bednářová, Daniela
  Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti R MALEC s.r.o. za období 2011-2015 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je zaměřena na teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Lukáš, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Zkoumaná společnost AQUA PROCON, s.r.o. působí v oboru projekčních a inženýrských činností se zaměřením na vodohospodářské ...