Now showing items 1-20 of 25

 • Fázovací články s různými aktivními prvky 

  Novotný, Jakub
  Tématem semestrálního projektu je podat přehled o funkci a využití analogových fázovacích článků. Zabývá se jejich konkrétní realizací pomocí aktivních funkčních bloků, tj. pomocí transadmitančního zesilovače LT1228 výrobce ...
 • Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu 

  Kubát, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou ...
 • Moderní bezpečnostní prvky osobních vozidel 

  Břenek, Lukáš
  Tato bakalářské práce se věnuje problematice aktivních a pasivních prvků bezpečnosti osobních vozidel. Je zde vypracován přehled moderních systémů monitorující okolí vozidla. Dále se práce věnuje změně způsobu osobní ...
 • Návrh komunikační infrastruktury ve společnosti 

  Václavík, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu infrastruktury komunikačního systému v konkrétním podniku a následném návrhu nového řešení komunikačního systému. Specifikuje veškeré prvky komunikačních systémů, ...
 • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

  Pexa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...
 • Návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky za pomoci metody grafu signálových toků 

  Štork, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů pracujících v proudovém, plně diferenčním módu, a to za pomocí grafů signálových toků. První část práce je zaměřena na obecný popis kmitočtových filtrů, jejich ...
 • Návrh počítačové sítě komerční budovy 

  Pospíšil, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě komerční budovy s ohledem na požadavky investora a realizační možnosti. Obsahem práce je analýza současného stavu, teoretické východiska a samotné návrhové řešení včetně ...
 • Návrh počítačové sítě pro kanceláře technické podpory 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato bakalářská práce navrhuje počítačovou síť pro kanceláře technické podpory nově vznikající pobočky zahraniční firmy. První část práce analyzuje aktuální stav počítačové sítě, požadavky na software a hardware a také ...
 • Návrh počítačové sítě pro polyfunkční dům 

  Sekanina, Čestmír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro polyfunkční dům. Vychází z provedené analýzy novostavby a definovaných požadavků investora. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Hensl, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou, analýzou a návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Práce vychází ze stavebního řešení domu a z požadavků investora. V práci jsou tyto požadavky specifikovány a jednotlivé prvky ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Sikora, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Přibyl, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem počítačové sítě základní školy. Teoretická část popisuje základní pojmy a znalosti z této oblasti. Dále se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě, budovy, a také ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Kapoun, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice komplexního návrhu počítačové sítě na úrovni středně velké strojírenské společnosti. Práce se zabývá teoretickým hlediskem, abychom lépe porozuměli dané problematice. Analýza ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je navrhnout funkční a kvalitní počítačovou síť malé firmy na základě provedené analýzy současného stavu objektu a stávající počítačové sítě, analýzy současného stavu software a hardware firmy a ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Novák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti. První kapitola pojednává o teoretických východiskách práce, která jsou potřebná znát pro vytvoření síťového návrhu. Druhá kapitola obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh počítačové sítě v projekčním ateliéru 

  Kryštof, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě projekčního ateliéru na základě analýzy požadavků investora. Jde o návrh univerzální kabeláže a specifikaci vhodných aktivních prvků pro bezproblémový chod navrhované ...
 • Návrh počítačové sítě v rekonstruované firemní budově 

  Porč, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v rekonstruované části firmy Karel Porč s.r.o. Práce popisuje teoretická východiska, analýzu současného stavu, požadavky investora, a z toho je následně vytvořen návrh ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Nekulová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu, který bude procházet rekonstrukcí. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce, dále práce popisuje analýzu současného stavu objektu, ...
 • Návrh síťové infrastruktury polyfunkční budovy 

  Kobliha, Jan
  Bakalářská práce se zabývá designem implementace síťové infrastruktury do nově vystavovaného polyfunkčního objektu. Vychází z podkladů stavebních plánů a požadavků zadavatele. Bakalářská práce obsahuje teoretické podklady ...