Now showing items 1-15 of 15

 • Akumulace energie z OZE 

  Heller, Ondřej
  Cílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie z biomasy. Jsou zde také popsány principy a ...
 • Analýza Smart Grid zařízení 

  Kolacia, Tomáš
  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých ...
 • Chytré sítě, chytré spotřebiče a akumulace el. energie 

  Súkup, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice spotřeby elektrické energie a s ní související oblasti akumulace energie a jejím rozvodu ke spotřebiteli pomocí chytrých sítí. Dále pak o spotřebičích použitelných v těchto sítích a možné ...
 • Energetické zásobování horské chaty 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout systém energetického zásobování pro dodávku elektrické a tepelné energie rekreačnímu objektu. Návrh systémů zásobování spočívá v tom, že se přechází z elektrické sítě na alternativní ...
 • Model akumulace velkých objemů energie 

  Radil, Lukáš
  Cílem této práce je seznámit čtenáře o problematice akumulace velkých objemů elektrické energie. Jsou nastíněny možnosti jejího provedení, jakými prostředky je možno toho dosáhnout. V další části práce jsou popsány možnosti ...
 • Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům 

  Ličman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem záložního zdroje napájení využívající obnovitelné zdroje energie, konkrétně sluneční energii. V první části je popsán potenciál solární elektrárny v podmínkách ČR. Další části popisují ...
 • Systémy rekuperace energie pro osobní a sportovní vozidla 

  Marada, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami snižování energetické a ekologické zátěže automobilů. Zvláště pak se věnuje systémům rekuperace brzdné energie (KERS). Práce shrnuje typy KERS-jejich stavební prvky tj. zařízení pro ...
 • Větrná elektrárna grid-off, princip, účinnost, návratnost 

  Havránek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrných elektráren a jejich použitím v ostrovních systémech. Nejprve sleduje využívání větru jako zdroje energie. Dále se zaměřuje na jednotlivé komponenty ostrovních systémů. Jsou ...
 • Vodík a automobil 

  Břoušek, Lukáš
  Práce vznikla za účelem porovnání možností pohonu osobního automobilu za pomoci vodíku. Popíšeme jeho vlastnosti, způsoby výroby, skladování, distribuci i možnosti využití. Blíže vysvětlíme princip dosud známých zařízení ...
 • Vodíková energetika 

  Kocman, Lukáš
  Čím dál tím větší uplatnění vodíku v moderní energetice, se stalo motivem pro napsání této práce. Práce je zaměřena na vodíkovou energetiku a jejím cílem bylo zpracovat rešerši technologií získávání vodíku, využití vodíkových ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Využití energie větru s akumulací 

  Mészáros, Gabriel
  Tato práce v úvodu pojednává o větrných elektrárnách, jejími hlavními části a jiich rozdelením podle konstrukce a výkonu. Jsou popsány technologie sloužící k uchovávání energie, protože podmínky pro výrobu energie z větru ...
 • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích 

  Straka, Michal
  Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických ...
 • Využití stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie 

  Martinák, Rostislav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s možnostmi využití energie stlačeného vzduchu v různých oblastech, především však s využitím stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie. Práce seznamuje s technologiemi, které ...
 • Zdroj proudového impulsu vysoké úrovně 

  Myška, Radek
  Tento semestrální projekt se zabývá možnostmi vytváření velmi krátkých proudových impulsů vysoké úrovně. V rámci projektu jsou řešeny jednotlivé části zdroje a navržena jeho optimální řešení, které budou realizována v rámci ...