Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza ukazatelů společnosti Bohemia asfalt s.r.o. pomocí časových řad 

  Fischerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firmy BOHEMIA ASFALT s.r.o. s využitím statistických metod. Popisuje teoretická východiska potřebná pro analýzu časových řad a zobrazuje zpracování vybraných ukazatelů pomocí časovývch ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy AWT a.s. pomocí časových řad 

  Svobodová, Marie
  Tématem této bakalářské práce je analýza ukazatelů v dopravně-logistické firmě Advanced World Transport a.s. pomocí časových řad. První část práce shrnuje statistické metody potřebné k praktické části, druhá je zaměřena ...
 • Analýza výkonnosti firmy MIDA, a.s. pomocí časových řad 

  Bříza, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy, kde je především využito statistických metod rozboru časových řad účetních a finančních ukazatelů firmy. Pro analýzu vybraných položek se používá časových řad a jejich ...
 • Aplikace pro zarovnávání částí DNA 

  Kašpárek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací algoritmy a jejich verze programované ...
 • Automatic Speech Segmentation Based on HMM 

  Kroul, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  This contribution deals with the problem of automatic phoneme segmentation using HMMs. Automatization of speech segmentation task is important for applications, where large amount of data is needed to process, so manual ...
 • Automatická tvorba paralelního korpusu z titulků k filmům 

  Straňák, Marek
  Táto práca sa zaoberá tvorbou paralelného korpusu, ktorého zdrojom sú filmové titulky. Konkrétne sa jedná o zarovnanie českých a anglických viet s využitím slovníkov a morfologických analyzátorov, prípadne zarovnanie ...
 • Automatická tvorba slovníků z překladových textů 

  Sumbalová, Lenka
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro automatickou tvorbu slovníků z překladových testů. Je popsána implementace systému, který generuje česko-anglický slovník ze zarovnaného paralelního korpusu a shrnut ...
 • Automatické zarovnání CT skenu hlavy 

  Karmazinová, Inna
  Práce se zabývá automatickým zarovnáním CT skenu hlavy. V současné době je zarovnávání prováděno manuálně zaškoleným personálem, tento proces je však časově náročný, a tak existuje snaha o zautomatizování tohoto procesu. ...
 • Experimentální překladač z češtiny do slovenštiny 

  Kadlec, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s metodami používanými pro automatický strojový překlad, navrhnout a implementovat systém pro překlad českých textů do slovenštiny a na závěr vyhodnotit úspěšnost vytvořeného ...
 • Grafická reprezentace genomických a proteomických sekvencí 

  Pražák, Ondřej
  Úprava sekvencí DNA a jejich vhodné zobrazení je důležitou součástí analýzy, porovnání a dalšího zpracování. Úkolem této práce je seznámení s vlastnostmi genomických a proteomických sekvencí a nalezení metod pro jejich ...
 • II/494 Vrbětice-Slavičín 

  Kuric, Filip
  Bakalářská práce se ve formě technické studie zabývá úpravou silnice II/494 mezi obcemi Vrbětice a Slavičín. Práce řeší úpravu silnice ve dvou navržených variantách. Varianta A je zpracována jako rekonstrukce silnice ve ...
 • Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci 

  Fischer, Michal
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem cyklostezky a stezky pro bruslaře a chodce podél toku řeky Svratky. V současnosti se v daném okolí nachází pouze komunikace pro pěší. V této práci je zpracováno nové řešení, ...
 • Paralelní korpusový manažer 

  Kouřil, Jan
  Cílem diplomové práce bylo implementovat paralelní korpusový manažer, který umí zarovnat paralelní cizojazyčné texty a vložit je do korpusu, kde jsou poskytnuty další funkce pro jejich zpracování. Program poskytuje možnosti ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad 

  Všianský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá společností Authentica, s.r.o. Pro tuto společnost je v práci zpracováno několik finančních ukazatelů pomocí analýzy časových řad v průběhu posledních 9 let. Cílem práce je využití statistických ...
 • Předpovídání struktury proteinů 

  Tuček, Jaroslav
  Práce popisuje prostorovou strukturu molekul bílkovin a databází uchovávajících representace této struktury, či její hierarchické klasifikace. Je poskytnut přehled současných metod výpočetní predikce struktury bílkovin, ...
 • Studie přeložky silnice II/374 - Maloměřice a Obřany 

  Sobková, Jolana
  Bakalářská práce se ve formě studie zabývá přeložkou silnice II/374 Maloměřice Obřany. Práce řeší úpravu silnice ve třech navržených variantách v návrhové kategorii S9,5. Pro návrh variant byla využita nová norma ČSN 73 ...
 • Synchronizace textu a audia 

  Šuba, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem nástroje pro synchronizaci textu a audia na úrovni jednotlivých grafémů a fonémů. V práci jsou také diskutovány možné přístupy k synchronizaci a případná omezení a problémy, kterým ...
 • Techniky pro získávání dat v genomice 

  Jaša, Petr
  Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...