Now showing items 1-17 of 17

 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Podzimková, Ludmila
  Předmětem bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti Úrazové nemocnice v Brně v letech 2012 až 2016. Teoretická část definuje jednotlivé pojmy, metody a ukazatele finanční analýzy. V analytické části budou ...
 • Hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Kučerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany. Na první část práce, obsahující teoretické poznatky, navazuje druhá část, která je zaměřena ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mrázková, Monika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Černá, Zuzana
  Bakalářská práce je zpracována na téma „Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce“. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných účetních jednotek a dlouhodobého majetku. ...
 • Vybraná specifika DPH pro příspěvkovou organizaci 

  Korvasová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty v příspěvkových organizacích. Východiskem práce jsou legislativní prameny týkající se dané problematiky, především pak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ...
 • Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů 

  Weiser, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu nového docházkového systému ZŠ Vejrostova. V práci je nejdříve vysvětlena specifika teoretických poznatků dané ...
 • Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS 

  Busta, Karel
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané mateřské školy 

  Lefnerová, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané mateřské školy. Cílem této práce je zhodnotit hospodaření organizace prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů a navrhnout takové doporučení, které by vedlo ke ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace 

  Zbořilová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace Maják – středisko volného času Vyškov a obsahuje tři části. V první části práce jsou detailně propracována teoretická východiska dané ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace a návrhy na zlepšení 

  Maňáková, Petra
  Předložená bakalářská práce se věnuje zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Základní školy AB v letech 2010 – 2013. Teoretická část se zabývá vymezením neziskových organizací, příspěvkovou organizací a zdroji ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Vorálková, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Active – Středisko volného času. Po zpracování teoretických východisek jsou analyzovány náklady a výnosy z hlavní činnosti ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod. První část práce se zabývá teoretickými poznatky k danému tématu, na ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Moravcová, Daniela
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace Gymnázium Ústí nad Orlicí. Práce obsahuje tři části. V první části jsou obsaženy teoretické poznatky k vybranému tématu, navazující ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Brabcová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní a mateřská škola ve Štítech. V první části práce jsou popsány teoretická východiska, která se týkají obecně hospodaření příspěvkových ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Valentová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Technické služby Rosice. Cílem práce je na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtu vybrané organizace zhodnotit její hospodaření ...