Now showing items 1-20 of 35

 • Dokumentace tvrziště Nechvalín 

  Osolsobě, Kristina
  Cílem této bakalářské práce bylo zaměření tvrziště Nechvalín geodetickou metodou a následné vytvoření mapy a vizualizace terénní plochy. Hlavním úkolem bylo vystižení tvaru terénu - valy a příkopy. Zadání bakalářské práce ...
 • Dokumentace závrtů v lokalitě Vilémovice 

  Gladiš, Andrej
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce bolo vyhotoviť tachymetrický plán zadaných závrtov v lokalite Vilémovice. V teréne bolo prioritou správne vystihnúť polohopisné a výškopisné pomery závrtov, ktoré neboli zdokumentované. ...
 • Geodetické zaměření a vyhotovení technické mapy lokality Kraví hora 

  Sabo, Stanislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie technickej mapy areálu Kraví hora v mierke 1:500. Práca popisuje všetky fázy tvorby tejto mapy. Od rekognoskácie, budovania meračskej siete, podrobného merania, spracovania ...
 • Mapa okolí jeskyně Výpustek - severní část 

  Sánthová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je vyhotovení mapy okolí jeskyně Výpustek tak, aby bylo možné doplnit již existující mapové dokumenty vypracované studenty VUT v Brně a spojit je do jednoho celku pokrývající terén nad jeskyní. Práce ...
 • Tachymetrické zaměření lokality u Vilémovic 

  Čermáková, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování účelové mapy v měřítku 1:500 dvou lokalit v Moravském krasu u Vilémovic. Hlavním úkolem bylo zaměření zadaného území tak, aby byl vystihnut reliéf terénu, terénní kostra a ...
 • Tachymetrické zaměření lokality v Brně-Medlánkách (SOS vesnička) 

  Soukup, Štěpán
  Cílem této práce je vyhotovení účelové mapy zaměřenou výškopisně a polohopisně tachymetrickou metodou v areálu SOS dětské vesničky v Brně, v katastrálním území Medlánky. Práce mapuje postup tvorby mapy od její přípravné ...
 • Tvorba účelové mapy okolí historického dvora Alinkov 

  Jelínek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitě kulturní památky dvora Alinkov. V první části této práce jsou popsány přípravné práce a měření v terénu. Druhá část je věnována ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Soldán, Jan
  Hlavním cílem této předkládané bakalářské práce je zaměření části lokality Holštejn a vytvoření její účelové mapy. V terénu jsou změřeny prvky polohopisu, výškopisu, nadzemní znaky inženýrských sítí, terénní hrany, vstupy ...
 • Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn 

  Černohous, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy zadané části lokality u obce Holštejn v měřítku 1:500. Konkrétně se jedná o zaměření terénního reliéfu, závrtů a vstupů do jeskyň v okolí přírodní rezervace Bílá voda, ...
 • Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn 

  Sládek, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření části lokality v chráněném území Moravského krasu poblíž obce Holštejn. Konkrétně se jednalo o zaměření terénního reliéfu spolu se závrty a vstupy do jeskyní. Na ...
 • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

  Žižlavská, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...
 • Účelová mapa areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora.Jedná se o doplnění mapy pro odbor technických sítí. Úkolem bylo zaměřit polohopis a výškopis zájmového území.
 • Účelová mapa parku Anthropos v Brně 

  Miškovská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané ...
 • Účelová mapa skanzenu ukrajinsko-rusínské kultury ve Svidníku 

  Horochonič, Maroš
  Predmetom bakalárskej práce je vyhotovenie účelovej mapy Skanzenu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Práca sa zaoberá vybudovaním pomocnej meračskej siete vrátane jej pripojenia do záväzných referenčných systémov ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru - lokalita U Hrubé lípy 

  Hubjaková, Adriana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou mapy uličnej čiary v obci Jedovnice, lokalita U Hrubé lípy. Výsledná mapa bude slúžiť ako podklad pre kontrolu študentských výstupov na predmet Výuka v terénu II. Praktická časť v ...
 • Vyhotovení účelové mapy 

  Adamcová, Jana
  Cílem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření areálu firmy SEKO Aerospace a.s. v katastrálním území Louny. A následné vytvoření účelové mapy v měřítku 1:500, obsahující polohopis, výškopis, povrchové znaky ...
 • Využití fotogrametrie v oboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí 

  Slabotinský, Filip
  Úkolem diplomové práce je navrhnou a otestovat optimální postup pořizování fotodokumentace k sestavení 3D modelu občanské budovy pomocí programu PHOTOMODELER. Z tohoto modelu zjistit konkrétní rozměry občanské budovy a ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy freestylového areálu v Řečkovicích 

  Horník, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením freestylového areálu a jeho okolí v lokalitě Brno, Řečkovice. V teoretické části práce je představena zájmová lokalita, následovaná teoretickým rozborem řešené ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích 

  Nevěřilová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích a přilehlého okolí a následné zpracování pro potřeby Národního památkového ústavu. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje ...
 • Zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě 

  Šanca, Adam
  Cílem této bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření části cyklotrasy v údolí Lubě a jejího okolí. Práce se v jednotlivých kapitolách zabývá postupným řešením této problematiky, od rekognoskace, budování pomocné ...