Now showing items 1-20 of 26

 • Frézování kapes v leteckých slitinách 

  Wiecková, Kateřina
  Cílem práce je generování a verifikace technologie frézování kapes v letecké slitině 7475-T7351 s ohledem na strojní čas a produktivitu obránění. Součástí práce je nejprve teoretický rozbor cyklů frézování jednoduchých i ...
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v práškových materiálech 

  Hanusová, Petra
  Mechanické zpracování materiálů v tuhém stavu je jedním z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších postupů vůbec. Stejně tak jako chemické zpracování tuhých látek je široce rozšířené. Proto spojení těchto dvou způsobů do ...
 • Kontrola svarových spojů nájezdových ramp 

  Ertl, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku svařování nájezdových ramp a její následné kontroly. Cílem práce je zjistit a zkontrolovat svary nájezdových ramp s ohledem na výskyt vad. V práci je popsána rešeršní problematika ...
 • Korozní ochrana slitin hliníku 

  Kouba, Jan
  Diplomová práce se zabývá konverzními povlaky na bázi ceru pro hliníkové slitiny. V teoretické části je nejprve popsán mechanismus ochrany kovů inhibičně působícími látkami. Další kapitola je věnována využitím lanthanoidových ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Mechanicko strukturní charakteristiky materiálů vyrobených metodou SLM 

  Hradil, David
  Diplomová práce se zabývá mechanickými a strukturními charakteristikami hliníkové slitiny řady 2000 vyrobenými metodou selektivního laserového tavení (SLM). Experimentální část práce zahrnuje volbu procesních parametrů ...
 • Modelování koroze materiálů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Cének, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na korozní chování slitin hliníku u panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panely jsou vyrobeny z duralových plechů (AlCu4Mg1) s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a z úhelníků tvaru ...
 • Návrh a výroba příruby náboje zadního kola formule pomocí technologie CAD/CAM a dílenského CNC programování 

  Lučaník, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou příruby náboje zadního kola formulového vozu s využitím moderní CAD/CAM technologie a CNC dílenského programování. Úvodní část této práce uvádí teoretický popis a charakteristiku ...
 • Nové slitiny hliníku v konstrukci letadel 

  Przeczek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými tvářenými slitinami hliníku určenými pro aplikace v leteckém průmyslu. Úkolem práce je porovnat v současnosti používané letecké hliníkové slitiny s klasickými a naznačit směr ...
 • Obrobení náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru 

  Jelínek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou pravého zadního náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru s využitím moderních technologií CAD/CAM. V teoretické části je uveden popis a charakteristika technologie ...
 • Použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství 

  Laštovica, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis vlastností a použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství. Autor se nejprve krátce věnuje hliníku technické čistoty a poté popisuje vlastnosti, rozdělení a technologie výroby ...
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin 

  Petr, Jiří
  Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...
 • Řízená krystalizace odlitků z hliníkových slitin ve skořepinových formách 

  Mašková, Lenka
  Cílem této práce je ověření možnosti ovlivnění krystalizace hliníkových slitin odlévaných ve skořepinových formách, a docílit tak usměrněného tuhnutí. Za tímto účelem bylo potřeba navrhnout a sestrojit chladící zařízení. ...
 • Řízené naplynění taveniny a jeho vliv na vlastnosti a strukturu odlitků ze slitin hliníku 

  Jagošová, Adriana
  První kapitola diplomové práce se věnuje výskytu plynů v hliníkové tavenině, jaké jsou jejich zdroje, jaká je rozpustnost vodíku v Al tavenině a vzniku plynových dutin. Druhá kapitola rozděluje vady způsobené či spojené s ...
 • Srovnání vybraných mechanických vlastností slitin hliníku a konstrukčních ocelí 

  Belháč, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných mechanických vlastností kovových materiálů a jejich srovnáním v rámci slitin hliníku a konstrukčních ocelí. Dále jsou zde přiblíženy zkoušky, kterými jsou získávány základní ...
 • Studium koroze panelu letadla v místě bodových svarů v prostředí solné mlhy 

  Němčíková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na studium koroze svarových spojů panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panel se skládá z plechů vyrobených z hliníkové slitiny AlCu4Mg1, které jsou na povrchu opatřeny vrstvou hliníku o čistotě ...
 • Svařování heterogenních svarových spojů Ti/Al slitin pomocí elektronového svazku 

  Havlík, Petr
  V této práci je probírána problematika svařitelnosti heterogenních svarových spojů hliníkové a titanové slitiny zhotovených metodou svařování pomocí elektronového svazku. V první fázi jsou analyzovány homogenní svarové ...
 • Technologie výroby kluzného oka 

  Svoboda, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou prototypové série kluzného oka, návrhem sériové výroby a ekonomicko-technického zhodnocení. Také se řeší povrchová úprava ok a její testování. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. ...
 • Tepelné zpracování slitin hliníku 

  Adami, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých hliníkových slitin, využíváním ve strojírenství a jejich tepelným zpracováním. V první části se zaměřuje na technicky čistý hliník, ve které popisuje jeho výrobu. Dále ...