Now showing items 1-15 of 15

 • Hluboké vrtání leteckého dílu 

  Klíma, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hlubokého vrtání leteckého dílu ze slitiny hliníku EN AW 7075 T7351. Pojednává o materiálu této součásti a o aktuálním zpracování hliníkových slitin. Dále obsahuje část věnovanou ...
 • Optimalizace nástrojové řezné geometrie pro vysokorychlostní obrábění tenkostěnných součástí 

  Barcuch, Jakub
  Teoretická část diplomové práce se zabývá materiály využívanými v leteckém průmyslu se zaměřením na slitiny hliníku. Dále se zabývá vysokorychlostním obráběním, jeho charakteristikami a porovnáním s konvenčním způsobem ...
 • Optimalizace NC programu pomocí CAD/CAM software 

  Paseka, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh úsporných opatření v procesu technologické přípravy výroby průmyslového podniku. V první části je zpracován obecný teoretický rozbor součástkové základny a stávajících NC programů. Na ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Posouzení svarových vad při laserovém svařování s rozmítáním svazku hliníkové slitiny 

  Slíž, Michal
  Práca je zameraná na posúdenie zvarových vád pri laserovom zváraní s rozmietaním zväzku hliníkovej zliatiny. Teoretická časť sa zaoberá štúdiom hlavných typov priemyselných laserov, režimami zvárania a rozborom techniky ...
 • Použití slitin hliníku 

  Ponka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá základním přehledem hliníku a jeho slitin. Pojednává o vlastnostech primárního hliníku, jeho výroby i výhodami pramenící ze zpracování sekundárního hliníku. Práce se dále zabývá slitinami jako ...
 • Povlaky na slitinách hliníku 

  Slouková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí výsledků výzkumu konverzních povlaků na slitinách hliníku a zkoumání povlaků na bázi ceru pomocí potenciodynamických měření. V teoretické části jsou nejprve popsány základní vlastnosti ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Snižování hmotnosti karoserií osobních automobilů na základě volby materiálů 

  Petrucha, Roman
  Tato bakalářská práce obsahuje popis nejčastěji využívaných materiálů a výrobních technologií pro karoserie osobních automobilů. Za tímto účelem je v první kapitole popsána karoserie osobního automobilu s bezpečnostními ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje TiAl6V4/6061 zhotoveného technologií elektronového paprsku 

  Král, Michael
  Titanové a hliníkové slitiny patří díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem v současnosti po ocelích mezi nejpoužívanější konstrukční materiály. Pro zlepšení vlastností celé konstrukce je nutné tyto slitiny spojovat, ...
 • Svařování hliníkových slitin pomocí vysokovýkonového polovodičového laseru 

  Mikeš, David
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesních parametrů při laserovém svařování hliníkových slitin řady 5000. Teoretická část práce popisuje druhy laserů a jejich využití v průmyslu, dále pojednává o vlastnostech ...
 • Svařování rámů jízdních kol 

  Kotrík, Marcel
  V práci som vypracoval prehľad vhodných materiálov na výrobu bicyklových rámov. Najvýhodnejšie materiály na hromadnú výrobu bicyklových rámov sú vytvrditeľné hliníkové zliatiny. Spájanie hliníkových trubkových konštrukcií ...
 • Vodou rozpustná jádra pro hliníkové slitiny a jejich vliv na povrchovou jakost odlitků 

  Blažík, Petr
  Cílem této diplomové práce je experimentálně ověřit vliv vodou vyplavitelných jader na mikrostrukturu v praxi běžně používaných slitin AlSi7Mg a AlSi10Mg v technologii vytavitelného vosku. Tato práce se zabývá pouze ...
 • Výroba rozlehlých tenkostěnných odlitků z hliníkových slitin 

  Meduna, Radek
  Diplomová práce se zabývá výrobou rozlehlých tenkostěnných odlitků z hliníkových slitin s dobrou kvalitou povrchu. Při odlévání jsou použity různé typy formovacích směsí a slitin hliníku. Cílem práce je vyhodnotit kvalitu ...
 • Zdokonalení technologie výroby součásti typu příruba 

  Dvořák, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na vylepšení stávající technologie součásti typu příruba ve spolupráci s firmou Znojemské strojírny, s r.o. V teoretické části byly popsány technologie využité při obrábění součásti. Dále ...