Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Implementace úloh z oblasti zpracování signálů pro podporu výuky 

  Ševčík, Zdeněk
  Tato práce řeší Fourierovy řady, fázorový diagram, převzorkování signálu a amplitudovou modulaci. Všechny tyto problematiky jsou analyzovány v teoretické části práce. Jsou zde odvozeny všechny tři tvary Fouriery řady, ...
 • Load Torque Analysis of Induction Machine 

  Kroupa, Martin; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (MM publishing s.r.o, 2016-03-08)
  This paper is focused on the load torque evaluation of the induction machine. There is described the problem of load torque oscillations and its impact to other electromagnetic variables in induction machine. In this ...
 • Měření flikru s využitím virtuální instrumentace. 

  Cabala, Ľuboš
  Tahle práce se zabývá kolísáním napětí, jeho příčinami, zdroji a účinky na světelné zdroje. Dále jsou uvedené možnosti omezení fluktuace napětí. V práci je také popsána konstrukce obecného UIE/EIC flikrmetru podle kterého ...
 • Odhad dechové frekvence ze signálů EKG a PPG 

  Blaude, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odhad dechové frekvence. V práci jsou popisovány a realizovány metody odhadu dechové frekvence ze signálů EKG a PPG. V prvních dvou kapitolách je stručně popsán základ měření signálu ...
 • Realizace úzce směrového akustického měniče 

  Hladký, David
  Diplomová práce pojednává o přenosu úzce směrového svazku zvuku prostřednictvím amplitudově modulované ultrazvukové vlny s využitím jevu autodemodulace v nelineárním prostředí a následným zpracováním vstupního signálu pro ...
 • Vlastnosti ultrazvukového zařízení pro směrově orientovaný přenos zpráv 

  Klíma, Martin
  V práci jsou zkoumány vlastnosti zařízení pro prostorově selektivní šíření akustického signálu s využitím ultrazvukového nosného kmitočtu. Dále je uveden souhrn dostupných informací týkajících se této problematiky. Součástí ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Kufa, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření vysokofrekvenčního zesilovače s možností přepínání pracovní třídy mezi třídami A, B, C s výstupním výkonem 10 W. Zesilovač pracuje na frekvenci od 3,5 MHz do 14 MHz. Diplomová práce ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Fiala, Roman
  V této diplomové práci je popsán návrh výkonového zesilovače pro pásmo krátkých vln. Navržený zesilovač byl zkonstruován. V prvních třech kapitolách je nastíněna základní problematika týkající se vysokofrekvenčních zesilovačů. ...