Now showing items 1-20 of 20

 • Bioplynové stanice 

  Hudečková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bioplynových stanic. V práci jsou popsány vstupní suroviny vhodné pro anaerobní fermentaci, popis procesu fermentace a jsou zde zmíněny základní prvky bioplynové stanice. V ...
 • Bioplynové technologie 

  Martanová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vzniku a výroby bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů. V úvodní části jsou zpracována fakta o bioplynu, principu vzniku bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část ...
 • Desintegrace flotačně zahuštěného kalu 

  Veverka, Jakub
  Ústředním tématem této diplomové práce je zkoumání vlivu desintegrace čistírenského kalu na produkci bioplynu při procesu anaerobní fermentace. V úvodní teoretické části seznamuje s problematikou a jednotlivými metodami ...
 • Energetická bilance bioteplárny 

  Žmolík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zapojení bioteplárny kombinující kogenerační jednotku a Rankin-Clausiúv cyklus. V kogenerační jednotce je spalován bioplyn, palivo zaváděné do kotle je dřevěná štěpka. Pomocí upravené kogenerační ...
 • Energetické využití biomasy 

  Vavříková, Petra
  Cílem bakalářské práce je rešeršní studie o využití biomasy v energetickém průmyslu se zaměřením na výrobu elektrické energie. Zabývá se především vlastnostmi biomasy, technologiemi pro zpracování biomasy a aplikacemi ...
 • Energetické využití odpadu ze suché a mokré fermentace 

  Borkovec, Ondřej
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá popisem technologií suché a mokré fermentace a porovnáním těchto metod. Ve druhé části je rozebráno složení a charakteristiky zbytkového materiálu ...
 • Fermentace kuchyňských odpadů 

  Dlabaja, Tomáš
  Významnou komoditou odpadů jsou biologicky rozložitelné odpady, mezi které patří také organický odpad z kuchyní a stravoven. Práce hodnotí produkci odpadů na území ČR v porovnání s dalšími evropskými zeměmi. Provádí ...
 • Kombinovaná výroba tepla a bioplynu pomocí bioreaktoru 

  Novák, David
  Diplomová práce se zabývá systémem bioreaktoru a jeho využitím k výrobě tepla a bioplynu. Bioreaktor využívá procesu kompostování a metanogení fermentace, které lidstvo zná už možná i stovky let ale i tak je kombinace ...
 • Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu 

  Beck, Michal
  Cílem této bakalářské práce je přiblížit metodu výroby energie z biomasy použitím anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Práce popisuje celý tento proces jak teoreticky, tak i na reálném příkladu z praxe. V poslední ...
 • Návrh fermentoru pro domácnost 

  Švec, Jan
  Cílem práce je návrh fermentační jednotky speciálně uzpůsobené pro provoz v domácnostech. Jednotka zpracovává kuchyňský a zahradní biologicky rozložitelný odpad, při požadavcích na co nejnižší pořizovací i provozní náklady ...
 • Návrh zařízení pro termomechanickou předúpravu BRO 

  Kolařík, Ivo
  Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu zařízení pro termomechanickou předúpravu biologicky rozložitelných odpadů. Důležitým aspektem při návrhu je zohlednění platné legislativy určující ...
 • Nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic 

  Uhlířová, Marcela
  Bakalářská práce je zaměřena na nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic. V úvodní části je popsán provoz bioplynové stanice, její produkty a nedostatky spojené s bioplynovými stanicemi. Hlavní část práce ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Luermann, Július
  Bakalářská práce se v první části zabývá potenciálem a využitím obnovitelných zdrojů energie na Slovensku, včetně popisu technologií využívajících tyto zdroje energie. V druhé části je pojednáváno o biomase jako obnovitelném ...
 • OZE v lokalitě severní Moravy 

  Mazák, Tomáš
  Smyslem této bakalářské práce je rešeršní přehled obnovitelných zdrojů na území severní Moravy, respektive na území Olomouckého kraje. V této práci jsou přehledně popsány hlavní obnovitelné zdroje energie, které se na našem ...
 • Využití biologicky rozložitelného odpadu 

  Švec, Jan
  Cílem této práce je shrnutí aktuální situace problematiky využívání biologicky rozložitelných odpadů. Úvodní kapitoly se zabývají popisem druhů biologicky rozložitelného odpadu. V hlavní části jsou popsány způsoby zpracování ...
 • Výroba bioplynu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie 

  Frühbauer, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je ustanovit a shrnout výrobu bioplynu jako automobilového paliva z obnovitelných zdrojů energie. V úvodní části jsou zpracována data o bioplynu, jeho tvorbě a chemickém složením. Důležitou část ...
 • Výroba elektrické energie z biomasy 

  Buřil, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je shrnout možnosti energetického využití biomasy s důrazem na výrobu elektrické energie. Práce popisuje a ukazuje jak teoretickou podstatu využívaných procesů, tak i technická zařízení pro ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Bílek, Vít
  Tato práce se zabývá přehledem metod zpracování a využití biomasy. Popisuje technologie pro energetické využití biomasy. Část práce je věnována energetickým plodinám a ostatním zdrojům biomasy
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahradníček, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí přehled metod pro zpracování a využití biomasy. Úvodní část je věnována zdrojům biomasy, dále jsou popsány samotné technologie pro netermické a energetické využití biomasy.
 • Zvýšení podílu výroby elektrické energie na BPS pomocí ORC cyklu 

  Beck, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši o výrobě a využití bioplynu, se zaměřením na kogeneraci a provést rešerši o možnostech zvýšení podílu výroby elektrické energie při kogeneraci z bioplynu. Tato závěrečná práce ...