Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Šálková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzy vybraného podniku. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hofmann, Eduard
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a posouzením finančního zdraví společnosti BLANESTA, s.r.o. v letech 2008 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout změny, jež povedou ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a následné zhodnocení finanční situace podniku. V první části práce je představena teorie jednotlivých metod použitých pro analýzu a zhodnocení finanční stránky podniku. V druhé části ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Palacká, Naďa
  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti REMAK, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s výkonností, jsou zde popsány jednotlivé systémy k měření výkonnosti a analýzy použité ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Režný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá strategickou a ekonomickou analýzou vybraného podniku se záměrem identifikovat rizika, která z nich plynou a formulovat návrhy a doporučení umožňující jejich snížení či eventuální odstranění. Práce ...
 • Identifikace rizik prodejce automobilů pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Czabeová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou a strategickou analýzou podniku s cílem identifikovat rizika, která z nich plynou a navrhnout opatření, která povedou k eliminaci zjištěných rizik.
 • Metodika zálohování v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR 

  Smutka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je vytvoření metodiky pro zálohování dat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Na základě rozboru jednotlivých bodů nařízení budou definovány postupy a metody zálohování v souvislosti ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Diplomová práce slouží k návrhu vyřešení problémů komunikačního mixu ve společnosti Sushimarket. V teoretické části budou uvedeny základní pojmy marketingu, jako je definice marketingu, co je komunikační mix, co je ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy 

  Václavík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti 

  Večeřová, Jiřina
  Tématem diplomové práce jsou návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti. Práce se zabývá hodnocením hotelových služeb a oblastí, které souvisí s jejich zajištěním. Obsahuje návrhy na personální zabezpečení, zlepšení ubytovacích ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hraško, Branislav
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barlíková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Závodný, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu informačního systému ve firmě XCR Svorada s.r.o. a následný návrh změn. První část je věnována teoretickým východiskům potřebným k pochopení dané problematiky. Dále jsou vytvořeny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Son, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému Krajské knihovny Vysočiny a následnému návrhu změn. Organizace je nejprve analyzována. Na základě těchto analýz jsou navrhnuty změny, které mají vést ke ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu 

  Pavlík, Jakub
  Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného ...
 • Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky 

  Dudová, Kateřina
  V bakalářské práci se budu zabývat rozvojem obchodních aktivit rodinné firmy DUDA-koupelny, s.r.o., a to založením její nové pobočky v Brně. Teoretická východiska práce využiji při analýze vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Marcinčák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu strategie pro rozvoj společnosti provozující čerpací stanici a hotel s restaurací. Konkrétně se jedná o provedení strategické analýzy, vnitřních i vnějších faktorů za účelem ...