Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza firmy a realizace změn 

  Staněk, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je analýza vybrané firmy a realizace změn, které z analýzy vyplývají. Hlavní změnou je zavedení internetového obchodu. Na základě této práce by firma měla být schopna efektivně realizovat ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Ingrová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a analýzou společnosti BKE a.s. pomocí SLEPTE analýzy, SWOT analýzy, Porterova pětifaktorového modelu a Kralickova Quicktestu. Na základě provedených analýz jsou navržena doporučení ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Píbilová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu konkrétního podniku. Jsou popsány a následně aplikovány základní analytické metody. Ze získaných poznatků jsou poté navržena konkrétní doporučení podporující další rozvoj firmy.
 • Analýza vybrané firmy 

  Klimeš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu společnosti Maxprogres, s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Volková, Ludmila
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení situace vybraného podniku, zabývajícího se výrobou plastových oken a profilových systémů. Analýza současného stavu je prove-dena prostřednictvím analytických metod vnějšího a ...
 • Ekonomická a strategická analýza Vinařství LAHOFER, a.s a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Křemečková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá celkovou analýzou firmy Vinařství LAHOFER, a.s.. Práce obsahuje analýzy SLEPTE, Porterův pětifaktorový model, fundamentální analýzu, Kralickův Quick test, vybrané ukazatele finanční analýzy a SWOT ...
 • Fundamentální analýza 

  Malý, Luděk
  Diplomová práce je zaměřena na provádění fundamentální analýzy akcií. V první části jsou podrobně rozebrány postupy a metody analýzy včetně jejich výhod či úskalí a možného použití v praxi. V praktické části je provedena ...
 • Model sportovních služeb v elektronickém obchodování 

  Moťka, Pavel
  Tato práce se zabývá otázkou nástrojů elektronického obchodování. Ve své první části se zaměřuje na vymezení termínu elektronické obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu, současných trendů a ...
 • Návrh marketingového mixu pro nový produkt začínající firmy 

  Babičová, Kristína
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového mixu pre začínajúcu firmu. Tento návrh je založený na teoretických východiskách, ktorých fakty ovplyvňujú firmu z rôznych uhlov: prostredie amerického trhu, uvedenie ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání technologických pracovišť ve firmě Petr Bližňák - Kovovýroba. Pro optimalizaci jsou použity metodiky technologického projektování. Procesu vlastního řešení návrhu předchází ...
 • Návrh rozvoje montážní firmy 

  Doláková, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku rozvoje montážní firmy. Zabývá se analýzou současného stavu firmy Biomont, jejího okolí a rozborem faktorů na firmu působících. Na základě zjištěných skutečností jsem vypracovala návrh ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti specializovaných sportovních aktivit 

  Volavý, Marek
  Záměrem diplomové práce je předložit podnikatelský plán, jehož podstatou je založení obchodní společnosti a realizace v oblasti specializovaného sportovního odvětví „powerkitingu“. V první části práce se věnuji teoretickým ...
 • Predikce na kapitálových trzích pomocí fundamentální analýzy 

  Hovorka, Jan
  Diplomová práce se zabývá predikcí na kapitálových trzích pomocí fundamentální analýzy. Popisuje princip této analýzy a jednotlivé metody pro výpočet vnitřní hodnoty akcií. Praktická část se věnuje fundamentální analýze ...
 • Studie optimalizace řízení zásob 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace řízení zásob v obchodní firmě. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzy firmy a jejího postavení na trhu, analýzu používaného informačního systému a jím řízený ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Chovanec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie ve vybrané firmě – sportovním klubu HC Oceláři Třinec. Během řešení problému jsem definoval několik dílčích cílů. Prvním je zpracování analýzy společnosti z ...