Now showing items 1-20 of 26

 • Analytický nástroj pro generování bicích triggerů z downmix záznamu 

  Konzal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro generování časových triggerů bicí soupravy z downmix záznamu. V práci je popsáno předzpracování vstupního zvukového signálu a metody pro klasifikaci úderů. ...
 • Analýza parametrů komorové repolarizace 

  Abbrent, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů popisujících repolarizační fázi srdečních komor na experimentálních záznamech EKG. V úvodu teoretické části jsou zahrnuty informace o elektrofyziologii srdce, základním ...
 • Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů 

  Veverka, Vojtěch
  Tato semestrální práce je zaměřena na automatické rozměření EKG signálu. V teoretické části práce je popsán vznik a možnosti snímání EKG signálu. Dále je nastudována problematika analýzy hlavních komponent, jejíž výstup ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Váňa, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na biometrické rozpoznání živosti prstu. Teoretická část práce je zaměřena na biometrické systémy využívající k rozpoznání otisk prstu, problematiku stanovení živosti prstu a metody pro ...
 • Detekce bdělosti mozku ze skalpového EEG záznamu za pomoci vyšších statistických metod 

  Semeráková, Nikola
  Diplomová práce se věnuje detekci bdělosti mozku ze skalpového EEG záznamu pomocí vyšších statistických metod. Součástí práce je popis elektroencefalografie, od způsobu geneze signálu, snímání, elektroencefalografu, artefaktů ...
 • Detekce ischemie v EKG záznamech 

  Tichý, Pavel
  V této práci jsou popsány projevy ischemie srdce v EKG signálu a shrnuty některé metody umožňující automatickou detekci ischemie. Dále byly vypočteny morfologické parametry EKG ze záznamů dostupných na UBMI a provedeno ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principy softwarové detekce QRS komplexů, jež vychází z různých kombinací ortogonálních (pseudoortogonálních) svodů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále výběr metod, pomocí ...
 • Detekce pulsací cév ve videosekvencích sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí pulzací cév ve videosekvencích sítnice. Cílem je vytvořit algoritmus pro objektivní hodnocení pulzací ve video sekvencích sítnice.
 • Detekce síťových anomálií založená na PCA 

  Krobot, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v počítačových sítích. Konkrétní metoda, jež bude dále popsána, je založena na analýze hlavních komponent. V rámci této práce byl studován původní návrh této metody a jeho další dvě ...
 • Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort ...
 • Identifikace obličeje 

  Macenauer, Oto
  Tato práce uvádí čtenáře do problematiky rozpoznání obličeje. Jsou zde zmíněny a rozřazeny různé metody sloužící k identifikaci obličeje. Hlavní důraz práce je kladen na problémy současných řešení problému rozpoznání ...
 • Klasifikace srdečních cyklů z více svodového EKG pomocí metody hlavních komponent 

  Vlček, Milan
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s metodou hlavních komponent. Dále se zaměřit na její využití při zpracování srdečních cyklů. Tato metoda umožňuje zredukovat množství dat beze ztráty užitečných informaci, což je ...
 • Metody odhadu dechové křivky z EKG signálu 

  Mitrengová, Jana
  Práce se zabývá realizací metod pro odhad dechové křivky ze signálu EKG. První část práce pojednává o anatomii a fyziologii respiračního a kardiovaskulárního systému. V této části práce jsou popsány i způsoby snímání ...
 • Nástroj pro predikci atributů životního stylu na základě metagenomických dat z tlustého střeva 

  Kubica, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou lidského mikrobiomu na základě metagenomických dat z tlustého střeva. Předmětem zkoumání je zastoupení bakterií na různých taxonomických úrovních v závislosti na životním stylu jedince. Byl ...
 • Obnovení dvou signálů z neúplného pozorování jejich křížového prolnutí 

  Juren, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá obnovením dvou obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí a obnovením stejných obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí obsahujícího šum. Vše je prakticky ověřeno ...
 • Posuzování spánkových stádií z Hjorthových parametrů signálů EEG 

  Kupková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozlišování jednotlivých spánkových stádií ze signálů EEG. V její první části je představena klasická vizuální metoda klasifikace spánkových stádií, v části druhé metoda automatizované ...
 • Program pro analýzu pachů pro experimentální elektronický nos 

  Janošíková, Pavla
  Tato práce se zabývá zpracováním dat přijatých ze senzorického zařízení známého jako elektronický nos. Práce seznamuje s možnostmi provedení elektronických nosů a s nejznámějšími typy analýz určených k rozpoznávání pachů, ...
 • Rozpoznání lidské tváře 

  Burián, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání lidské tváře v obraze. Popisuje principy detekce tváře, metody pro rozpoznávání a existující datové sady tváří. Zaměřuje se na rozbor, srovnání a testování algoritmů ...
 • Sdružená EEG-fMRI analýza na základě heuristického modelu 

  Janeček, David
  Diplomová práce se zabývá sdruženou EEG-fMRI analýzou na základě heuristického modelu. Heuristický model popisuje vztah mezi změnami v prokrvení aktivních mozkových oblastí a v elektrické aktivitě neuronů. Dále se tato ...
 • Separace dynamického a statického obsahu ve videu 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je popis a implementace metod pro separací nízkohodnostní struktury a řídké změny ve videu. Důraz je kladen na metody záložené na konvexní optimalizaci. Začátek práce je věnován popisu základních ...