Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza obrazu pro korekci elektronových mikroskopů 

  Smital, Petr
  Tato práce se zabývá fyzikální podstatou korekcí elektronového mikroskopu a matematickými metodami zpracování obrazu potřebnými pro jejich kompletní automatizaci. Jedná se o různé typy ostření, korekci astigmatismu, ...
 • Aplikace matematických metod detekce objektů v ultrazvukovém B-obraze 

  Ruttner, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v ultrazvukovém B-obraze. Nejdříve se seznámíme s teorií vzniku a fungováním ultrazvukového přístroje. Popíšeme si různé druhy zobrazení ultrazvuku a jeho využití v medicíně. Dále se ...
 • Automatická segmentace cévních systémů myších jater v tomografických datech 

  Smékalová, Veronika
  Metodika zobrazení měkkých tkání se v biologii a medicíně diskutuje již řadu let. Celou dobu se vyvíjí metody, jak dosáhnout věrohodného a přesného zobrazení požadované tkáně či struktury. Rentgenová výpočetní tomografie ...
 • Detekce pohybu v obraze 

  Zítka, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci pohybu v obraze. Práce shrnuje základní metody pro detekci pohybu v obraze a metodu segmentace pomocí aktivních kontur. V praktické části je zaměřena na detekci pohybu osob ze ...
 • Hromadné generování grafických prezentací 

  Semerák, Jakub
  Práce popisuje návrh a tvorbu systému umožňující hromadné generování vizuálních prezentací. Součástí systému jsou rovněž moduly pro vyhodnocení kvality obrázků z pohledu ostrosti či nalezení významného objektu. Vybrané a ...
 • Měření aktuální rychlosti vozidla 

  Štencel, Jakub
  V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných ...
 • Návrhové prvky turbo-okružních křižovatek 

  Smělý, Martin
  Disertační práce popisuje novou metodu pro konstrukci turbo-okružních křižovatek aplikovatelnou v České republice. Inovativní je zejména přístup ke konstrukci jízdních pruhů a to zejména ve vztahu ke směrodatným vozidlům ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Jaroš, Luboš
  Rozvoj moderní medicíny umožňuje studovat lidský genom a odhalovat predispozice pro odlišné nemoci. Jednou z takových technik je analýza lidského karyotypu, tedy souboru všech chromosomů. Nejdůležitějším krokem při analýze ...
 • Optimalizace kategorií silnic první třídy 

  Kosňovský, Michal
  Tato disertační práce řeší možnosti využití silnic v uspořádání 2 + 1 v České republice. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádný takový úsek, bylo nutné najít úseky s obdobnými parametry, vyhodnotit nehodovost ...
 • Vliv podmínek vytvrzování na smrštění alkalicky aktivovaných systémů 

  Pragerová, Barbora
  Tato práce se zabývá stanovením optimálních podmínek vytvrzování alkalicky aktivovaných systémů s cílem redukovat smrštění. V experimentální části byly testovány pasty vysokopecní granulované strusky aktivované vodním ...
 • Vyhodnocení ošetření zubních kanálků pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie 

  Břínek, Adam
  Práce je věnována zpracování a analýze mikro-CT obrazů zubních kanálků vyplněných dvěma materiály (AH-plus a NaMPC). Proto byla naskenována šestice psích zubů v laboratoři rentgenové počítačové mikrotomografie. Hlavním ...