Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o. 

  Vašatová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. je identifikace rizik, jejich analýza a návrh opatření pro jejich snížení. První část práce obsahuje vymezení problémové situace a problému a zabývá ...
 • Bezpečné aplikace s mikrokontroléry 

  Sobotka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezpečného provozu mikrokontrolérů. Při dlouhodobém provozu mikrokontrolérů může dojít k jejich poruše či nesprávnému fungování. Tato práce si klade za úkol popsat jednotlivé druhy chyb, ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Dokulilová, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru konkrétní firmy na vybu-dování nové výrobní a balicí linky na výrobu sirupů. V hlavní části práce je posuzována efektivnost dané investice pomocí vhodně zvolených ...
 • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

  Rucki, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...
 • Identifikace a hodnocení rizik stavebních investičních projektů 

  Hanulíková, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizika u investičního projektu. Konkrétně identifikací, kvantifikací, ošetřováním a monitorováním rizik. Teoretická východiska popsaná v první části práce jsou v praktické ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Zetka, Denis
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Nástroj pro bezpečnostní audit OS Linux/Unix/AIX 

  Koppon, Martin
  Predmetom tejto bakalárskej práce je problematika automatizovaného testovania operačných systémov Linux, Solaris a AIX v kontexte bezpečnostného konfiguračného auditu, vzhľadom na platné normy a zavedené štandardy. Bakalárska ...
 • Návrh na zlepšení pojištěnosti města Vyškov 

  Kamínková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena se na řešení problematiky pojistného portfolia města Vyškov. Cílem práce je analyzovat rizika města, srovnat stávající pojistnou ochranu, s možnostmi, které nabízí konkurence s ohledem na majetek ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro objekty občanské výstavby 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou ochrany před bleskem a řídí se soustavou norem ČSN EN 62 305. První část teoreticky rozebírá účinky blesku na objekty a inženýrské sítě. V druhé části je seznámení s vnější ochranou proti ...
 • Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům 

  Kovář, Zdeněk
  Bakalářská práce popisuje stěžejní teorii, která je nezbytná pro správný návrh rodinného domu před nepříznivými účinky blesku. Cílem práce je podat stručný a ucelený pohled do problematiky. Úvodní část se zabývá vznikem ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Doležalová, Hana
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu se zabývá řízením rizik podniku Zemědělské družstvo Radiměř. Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou, která popisuje základní pojmy ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce, s názvem „Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“, se zabývá problematikou řízení rizik, jejich analýzou a návrhem opatření směřujících k redukci rizik ve společnosti Synergent, s.r.o. První ...
 • Podnikatelský záměr 

  Marková, Adéla
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru, konkrétně návrhu na rozšíření výroby v malé strojírenské společnosti Unicode M&D, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky potřebnými ke ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu 

  Čičmanec, Juraj
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, která vymezuje základní pojmy spojené s investováním jako takovým ...
 • Rizika řízení výrobního procesu v podniku 

  Olbrichová, Jana
  Práce se zabývá problematikou řízení rizik ve výrobním procesu v konkrétním podniku. V teoretické části je uvedena obecná definice pojmu riziko, příklady členění rizik a postupy pro hodnocení průběhu výrobního procesu. V ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Kanderová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...
 • Rizika ve výstavbových projektech 

  Dufek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá rizikem ve výstavbových projektech. Podává informace o celém procesu jejich řízení, který zahrnuje identifikaci rizik, rozborové analýzy rizik, obranné strategie, kontrolu a vyhodnocení rizik. ...
 • Řízení rizik v projektovém managementu 

  Řezníček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematiku řízení rizik v projektovém managementu. Soustředí se na projekt, který popisuje změnu procesu udělování dovolené a zavádí motivační systém pro zaměstnance. Práce je rozdělena do tří ...