Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Valenta, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze ...
 • Návrh marketingové strategie firmy Injeton Plast s. r. o. 

  Jeřábková, Veronika
  Bakalářská práce s názvem Návrh marketingové strategie společnosti INJETON PLAST s. r. o. se zabývá nejprve teoretickými východisky z oblasti marketingu, které slouží jako podklad pro analýzu současného stavu společnosti ...
 • Návrh na rozšíření portfolia služeb společnosti Grantech s.r.o. působící v oblasti dotačního poradenství 

  Vobůrka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření portfolia služeb společnosti GRANTECH s.r.o. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska. Jsou zde detailně popsány vybrané metody, ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Podnikatelský plán - vzdělávací agentura 

  Fejtová, Alena
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení vzdělávací agentury a jejím hlavním cílem je zhodnocení, zda podnikatelský plán zrealizovat, či nikoliv. V první části práce jsou zpracována teoretická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Těžký, Martin
  Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr rozšíření kadeřnictví, které funguje v Brně již deset let, na luxusnější kadeřnické studio. Podrobným a komplexním rozborem různorodých aspektů podnikání včetně rekonstrukce ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Škvareková, Petra
  Diplomová práce, na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy, byla zpracována pro společnost Včelpo spol. s r.o. První část se zabývá představením vybrané společnosti a teoretickými východisky práce. V další části práce jsou ...
 • Přínosy age managementu pro podnik 

  Zedníčková, Gabriela
  Zedníčková, G. Přínosy age managementu pro podnik. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. Diplomová práce se zabývá zhodnocením úrovně řízení v oblasti lidských zdrojů s ohledem na věk zaměstnanců ve ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společností TOS KUŘIM-OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. 

  Havlík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniků TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu obchodní činnosti, vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem ...
 • Rozvoj obchodních aktivit z hlediska prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou 

  Kratochvíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti JPL kovo s.r.o., se zaměřením na posílení současné pozice na trhu se strojním zařízením. Teoretická část shrnuje poznatky z oblastí managementu, ...
 • Zhodnocení konkurenceschonosti firmy a návrh jejího posílení 

  Ivan, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení konkurenceschopnosti přepravní společnosti. V teoretické části jsou popsána základní členění strategií. V analytické části je provedena analýza vnějších a vnitřních podmínek ...