Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a návrh způsobu využití bývalých obytných objektů v Brně na ulici Nové Sady 

  Dufková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá konkrétním případem chátrajících staveb na ulici Nové sady, jenž patří mezi tzv. brownfields. Cílem práce je stanovit na základě analýz nejlepší budoucí způsob využití těchto budov a vytvořit nový ...
 • Analýza finančních trhů pomocí technické analýzy 

  Beran, Adam
  Tato bakalářská práce řeší způsoby, metody a strategie obchodování na finančním trhu zvaném Foreign Exchange (Forex). Práce pojednává o investiční strategii zaměřené na obchodování měnových párů. Mezi nejvíce obchodované ...
 • Analýza reportingu vybrané soukromoprávní korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Hýsková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá reportingem a jeho analýzou ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Pro splnění účelu práce je nejdříve věnována pozornost teoretic-kým východiskům daného tématu. Dále jsou v práci provedeny ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Cafourková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Zájmovou oblastí je Brněnská vinařská stezka. Celý projekt je realizován na platformě ArcGIS společnosti Esri. Data byla v ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Václavíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro internetový obchod www.babylonshop.cz. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová ...
 • Marketingový mix vybraného hotelu 

  Saska, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové mixu a dalších marketingových řešení pro malý hotel v Praze. Práce je rozdělena do tří tematických okruhů. První okruh pojednává o marketingu v teoretické rovině a ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horáčková, Markéta
  Návrh obytného souboru je situován na ulici Pastviny v Brně- Komíně. Funkční náplní celého území je bydlení. Jedná se o okraj města, kde dochází k prolínání městského a vesnického charakteru bydlení. Navrženy jsou řadové ...
 • Podnikatelský plán - Agentura domácí péče 

  Bodnárová, Martina
  Práca sa zaoberá v prvej časti teoretickými poznatkami, ktoré sú potrebné pre kvalitné vypracovanie podnikatežského plánu a v druhej časti tvorbou podnikatežského plánu v oblasti zdravotníctva, poskytovania domácej ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Podnikatelský plán vybrané firmy 

  Sedláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu nově založené firmy v oblasti podnikání znalectví, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a BOZP a PO. V práci je obsaženo shrnutí teoretických ...
 • Podnikatelský plán – ubytovací zařízení na rodinném statku 

  Kubíčková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem ubytovacího zařízení na rodinném statku. Náplní práce je na základě provedených analýz, návrhu marketingového, finančního plánu a zhodnocení rizik navrhnout malý podnik, který ...
 • Podnikatelský záměr 

  Garnolová, Veronika
  Bakalářská práce je podnikatelský záměrem realizace vlastního podnikání v oblasti finančního zprostředkování v oblasti pojištění a investic ve spolupráci se společností ZFP akademie, a. s. Oblast, kterou se ZFP akademie, ...
 • Podnikatelský záměr – založení lékárny 

  Tenorová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Zaměřuje se na zpracování podnikatelského plánu pro založení nové soukromé lékárny v Moravanech u Brna. Práce obsahuje teoretické poznatky, týkající se základních pojmů ...