Now showing items 1-20 of 22

 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • Akustická simulace jedoucího automobilu 

  Lacko, Tomáš
  Táto práca zahrňuje prehľad jednotlivých metód spracovania zvukových záznamov. Zameriava sa predovšetkým na časovo - frekvenčnú analýzu spracovanú pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (STFT). Hlavnou podstatou je ...
 • Informační systém kulturně vzdělávacího centra 

  Fiala, Jan
  Bakalářská práce popisuje vznik informačního systému kulturně vzdělávacího centra v Jihlavě. A jejím hlavním cílem je vytvořit informační systém (dále jen IS), který používá moderní grafiku a nabízí lepší služby zákazníkům ...
 • Kvalita elektrické energie v distribučních sítích nn 

  Vývoda, Marek
  Obsah této práce zahrnuje tři základní kapitoly, pojednávající jednak o popisu kvalitativních parametrů napájecího napětí a jednak o měření a vyhodnocení zjištěných dat. Teoretickou část tedy tvoří úvodní kapitola, ve které ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Demeter, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Hopax s. r. o. Úvodní část práce obsahuje teoretické základy k dané problematice. V analytické části je představena samotná společnost a je provedena analýza ...
 • Návrh a nastavení standardů materiálového toku pro vybrané komponenty z 3 produktových skupin ve firmě Edwards a následné vyhodnocení 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nastavením standardů materiálového toku a jeho optimalizací podle principů štíhlé výroby ve společnosti Edwards s.r.o. První část práce se věnuje teoretickému úvodu do problematiky logistiky ...
 • Návrh internetových stránek 

  Hofman, Jan
  Práce se zabývá kompletním návrhem internetových stránek. Obsahem práce je jak prvotní analýza všech funkcí stránek, návrh grafického designu, tak i samotná technická realizace pomocí webových programovacích jazyků. Práce ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Mrkvová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Mod Design, s.r.o. V první části vychází práce z teoretických východisek. Tato část pojednává o marketingu jako takovém a nastiňuje proces strategického ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Dosedel Interior s.r.o. 

  Strupek, Ondřej
  Moje diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii, se kterou si firma Dosedel Interior s.r.o., vybuduje pevnou pozici na trhu a přiláká nové zákazníky. Součástí práce bude analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu PANDOS, s.r.o. 

  Dosedělová, Denisa
  Moje diplomová práce navrhuje marketingovou strategii, se kterou si firma PANDOS obhájí pozici na trhu a udrží si své zákazníky i v době současné hospodářské krize. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí ...
 • Návrh opatření pro rozvoj managementu firmy 

  Kos, Václav
  Diplomová práce analyzuje soukromou stavební společnost KOS Consult s.r.o, konkrétně způsob její dosavadní pracovní činnosti, zejména pak fungování managementu ve firmě. Jsou zpracovány jednotlivé ekonomické analýzy a na ...
 • Návrh zlepšení interní komunikace při řízení zakázky pro reklamní studio 

  Wohlgemuthová, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovou komunikací zaměřenou na průběh řízení zakázky v reklamním a grafickém studiu. V první teoretické části jsou popsány metody, druhy a průběh komunikace ve společnosti. V druhé ...
 • Návrh zlepšení marketingové strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzousoučasné marketingové strategie firmy PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. Východiskem práce budou teoretické znalosti z marketingu a komunikace. V praktické části chci na základě provedených ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hanuš, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení hostelu. Cílem práce je návrh založení firmy, která bude provozovat hostel. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky. Následuje praktická část diplomové práce ...
 • Podnikatelský záměr na založení realitní kanceláře 

  Křesalová, Irena
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení firmy a to realitní kanceláře REALITY-KOM. Cílem práce je návrh založení firmy, charakteristika a analýza prostředí a trhu, ve kterém zakládaná firma působí z hlediska teorie ...
 • Pracoviště pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie 

  Kučera, Vojtěch
  Tato práce pojednává o sledování parametrů článků. Jednou z možností jak sledovat charakteristiky článků je využití elektrochemické analytické metody zvané voltametrie. Její princip spočívá ve vkládání měnícího se napětí ...
 • Rastrová analýza pro GIS nástroj ArcGIS 

  Hupšil, Radim
  Práce se zabývá studiem geografického informačního systému ArcGIS. Zaměřuje se zejména na možnosti jeho rozšíření vlastními nadstavbami a způsob jejich programování. Dále jsou vysvětleny některé základní nástroje rastrové ...
 • Rizika spojená s marketingovými aktivitami 

  Jirků, Edita
  Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik spojených s marketingovými aktivitami společnosti Innovatrics s.r.o. Práce se dělí na tři hlavní části. První část se zabývá teoretickými východisky, druhá obsahuje ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Chroust, Pavel
  Diplomová práce informuje o malých a středních podnicích v ČR, konkrétně o možnostech jejich rozvoje. Obsahuje teoretickou charakteristiku odvětví a příležitostí rozvoje aplikované na konkrétní podnikatelský subjekt za ...
 • Spínaný zdroj pro galvanické pokovování 

  Janků, Roman
  Práce se zabývá spínaným zdrojem pro galvanické pokovování. Je zde popsán teoretický princip galvanického pokovení, optimální technologický postup a seznam nejčastěji používaných kovů. Dále je zde seznam nejznámějších ...