Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza a implementace pravidel pro systém zpracování virových vzorků 

  Janeček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací pravidel pro program, jenž směřuje virové vzorky na jejich pozdější zpracování. V tomto programu je integrován expertní systém k jehož vytvoření by použit nástroj ...
 • Analýza a oznámení o nových ResultCloud výsledcích 

  Iakymets, Bohdan
  Většinou výsledky testů aplikace jsou stejné a proto nenesou žádnou užitečnou informaci. Vývojáři musejí neustále probírat velké množství zbytečných informací, aby našli něco za jímavého. Tedy vývojář potřebuje nástroj pro ...
 • Analýza LAN sítě s následnou simulací v prostředí Opnet Modeler 

  Skopal, Jakub
  Práce se zabývá prozkoumáním možností sledování a analýzy LAN sítí s využitím hardwarového analyzátoru Finisar TGHs od společnosti Finisar Corporation. Jako sledovaná síť byla vybrána lokální počítačová sít v laboratoři ...
 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Digitálně řízený filtr 

  Rez, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu digitálně řízeného univerzálního analogového kmitočtového filtru 2. řádu. Součástí návrhu je výběr vhodné topologie zapojení filtru a výběr konkrétního integrovaného ...
 • Generátor analyzátorů dokumentů popsaných pomocí RELAX NG 

  Šimonek, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením generátoru (překladače), který na základě XML schématu v jazyce RELAX NG vytvoří C++ analyzátor XML dokumentů. Analyzátor je podle zadaného schématu schopen načítat data z XML, validovat je, ...
 • Měření nasycení krve kyslíkem 

  Schořová, Martina
  Tato bakalářská práce je ve své první části věnována problémům, které jsou spojeny s měřením nasycení krve kyslíkem. Tato práce uvádí popis různých metod, ale jako hlavní problém je pulzní oximetrie. Ve druhé části je pak ...
 • Měřič obsahu alkoholu v dechu 

  Pagáč, Patrik
  Témou mojej bakalárskej práce je návrh jednoduchého merača obsahu alkoholu v dychu. Toto zariadenie slúži na určenie koncentrácie v krvi pomocou vzorky dychu. Mojou úlohou je rozobrať možnosti merania obsahu alkoholu v ...
 • Monitor bezdrátové sítě 

  Slováček, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro monitorování bezdrátové sítě ZigBee. V teoretické části nás seznámí se standardem a provede bližší rozbor. Pro porovnání parametrů jsou uvedeny základní parametry podobných ...
 • Návrh 10-ti kanálového equalizeru s optimalizací kmitočtové charakteristiky a spektrálním audio-analyzátorem 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem 10-ti pásmového equalizeru s optimalizací kmitočtové charakteristiky pomocí spektrálního audio-analyzátoru. Je zde rozebrána problematika zpracování audiosignálů pomocí ekvalizace pro filtrování ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě s Ethernet rozhraním 

  Leixner, Martin
  Cílem práce je prostudovat standard IEEE 802.15.4. Implementovat paketový analyzátor pro kmitočtové pásmo 2.4GHz a sub-gigahertzové pásmo. Analyzátor bude poskytovat přesné časové razítko k přijatým paketům, operovat ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě založené na standardu IEEE 802.15.4 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s technologiemi bezdrátových senzorových sítí, se standardem IEEE 802.15.4. a principem komunikace v bezdrátových senzorových sítích podle tohoto standardu. Hlavní částí projektu je ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro UWB pásmo dle standardu IEEE 802.15.4a 

  Leixner, Martin
  Cílem této práce je prostudovat standard pro bezdrátové senzorové sítě IEEE 802.15.4a. Návrh a implementace paketového analyzátoru pro širokopásmovou technologii standardu IEEE 802.15.4a. Dále integrace analyzátoru do ...
 • Postupy seřízení diagnostického přístroje Array Reader C-series 

  Čičatka, Michal
  Práce se věnuje aktualizaci aplikace pro seřízení biochemického microarray analyzátoru Array Reader C-series společnosti BioVendor. Nejprve obecně definuje a rozdělí chemické analyzátory; následně popíše jejich fyzikální ...
 • Řídící a diagnostický systém sběrnice I2C 

  Juhás, Miloš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia analyzátora zbernice I2C. Stručne je popísaný protokol zbernice I2C ako aj spôsob pripojenia zariadení ku zbernici. Ďalej sú definované základné požiadavky na analyzátor zbernice ...
 • Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru 

  Kandra, Mário
  V práci sa zaoberáme problematikou hmotnostnej spektrometrie. Najprv sa snažíme vysvetliť základné fyzikálne princípy, ktoré využíva kvadrupólolový filter, poprípade vyskytujúce sa v sprievodných javoch. V nasledujúcej ...
 • Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. ...