Now showing items 1-18 of 18

 • Business centrum 

  Dežerická, Lucia
  Úlohou diplomovej práce je návrh a posúdenie dvoch odlišných variant oceľovej konštrukcie administratívneho centra. Objekt je situovaný v meste Uherské Hradiště. Jedná sa o niekoľko-podlažnú konštrukciu, ktorej pôdorysné ...
 • Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění 

  Novák, Martin
  V této bakalářské práci je řešeno provedení obvodového pláště bytového domu Šemberova. Jedná se o zhotovení provětrávané fasády. Stavebně technologický projekt v bakalářské práci obsahuje pro dané technologické etapy zejména ...
 • Hotel Harrachov – přístavba posilovny, zemní práce 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zemních prací u přístavby posilovny ke stávajícímu objektu VZ Dukla ve městě Harrachov. V místě hlubokého zářezu do terénu je navržena mikropilotová záporová ...
 • Konstrukce sila na cukr 

  Kotík, Libor
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek předpjatého sila na 50000t cukru. Zpracován je výpočtový model ocelové střešní konstrukce a jeho působení na konstrukci sila. Je stanoveno zatížení od uskladněného ...
 • Návrh předpjaté mostní konstrukce 

  Otáhal, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes Husí potok v Hladkých Životicích. Nosná konstrukce mostu je navržena ve třech variantách, z nichž je vybrána varianta dodatečně předpjaté desky. K řešení vnitřních ...
 • Nosná konstrukce atypického rodinného domu ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce atypického rodinného domu ve Vrchlabí. Konstrukce je řešena jako spolupůsobící vícepodlažní ocelový skelet s betonovým jádrem. Návrh byl uvažován ve čtyřech ...
 • Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb 

  Čech, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Průzkum a návrh rekonstrukce zděného objektu v Medlicích 

  Košárek, Jan
  Diplomová práce se zabývá průzkumem a rekonstrukcí novogotické kaple v Medlicích. Je zpracován přehled zkušebních metod vhodných pro danou konstrukci. Při diagnostice byla provedena vizuální prohlídka celé konstrukce. Byla ...
 • Quality Control of the Anchoring of Steel Bridge Barriers by Non-Destructive Testing 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej (MDPI, 2020-01-07)
  Traffic barriers represent one of the basic road safety features. There are several types of traffic barriers based on the material from which they are made of and their location. Bridge structures are usually fitted with ...
 • Rekonstrukce mostu 

  Laczko, Zoltán
  Cílem této práce je navrhnout namísto stávající mostovky ze železobetonové monolitické desky novou deskovou konstrukci. Konstrukce je navržena jako dodatečně předpjatá monolitická spojitá desková konstrukce o třech polích. ...
 • Statické řešení věžového vodojemu 

  Roudný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce věžového vodojemu. Řešení obsahuje návrh a posouzení všech hlavních prvků vodojemu dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení šířky ...
 • Statické zajištění kostela v Ludslavicích 

  Kovalíková, Mária
  Tato diplomová práce zpracovává návrh statického zajištění kostela horizontálním předepnutím, a to zejména v úrovni základů a stěn. Dále byl proveden návrh zvýšení tuhosti věže novou železobetonovou deskou a dalším předpjetím. ...
 • Technologická etapa realizace zastřešení pozemního objektu 

  Fatura, Josef
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu zastřešení administrativní budovy a skladištní haly ve Velkém Poříčí. Zabývá se nosnou konstrukcí krovu, nekrokevní izolací, klempířskými prvky a povlakovou krytinou. ...
 • Trvalé zabezpečenie zárezu svahu 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvoriť prehľad spôsobov paženia hlbokých výkopov. Ďalej je cieľom prakticky uplatniť tieto poznatky a navrhnúť vhodné riešenie zabezpečenia pre konkrétne stavenisko na základe jeho špecifík. Navrhnuté ...
 • Vady zateplených fasád 

  Kalousek, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek popisuje časté vady a poruchy zateplených fasád z důvodu nepoužití certifikovaných skladeb a kotvení. Bodové tepelné vazby jsou často podceňovány a konstrukce tak nevyhovují požadavkům ČSN. Predikce je možná díky ...
 • Zajištění stavební jámy a založení objektu SONO v Brně 

  Ondráček, Jaroslav
  Předmětem práce je zajištění stavební jámy a založení objektu SONO v Brně na ulici Veveří.Požadavkem je zajistit ekonomický a bezpečný návrh konstrukce. Výpočetkonstrukce byl proveden v programovém systému FINE GEO 5 - ...
 • Založení objektu v Karlových Varech 

  Hrdý, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá založením polyfunkčního domu v Karlových Varech. Cílem je navrhnout bezpečné, hospodárné a funkční řešení pro pažení podzemních pater budovy a návrh základových konstrukcí.