Now showing items 1-8 of 8

 • Akcelerace heuristických metod diskrétní optimalizace na GPU 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá řešením diskrétních optimalizačních úloh. Zaměřuje se na zkrácení doby výpočtu s využitím heuristických metod a paralelismu. Teoretický základ tvoří kombinace algoritmů ant colony optimization (ACO) a ...
 • Analýza různých přístupů k řešení optimalizačních úloh 

  Knoflíček, Jakub
  Tato práce se zabývá řešením optimalizačních úloh při použití různých přístupů. Na úvod je formálně definován pojem optimalizační úloha a následuje zavedení pojmu fitness funkce, která je společná pro všechny optimalizační ...
 • Aplikace mravenčích algoritmů v úloze zpracování obrazu 

  Prášek, Matěj
  Tato bakalářské práce je zaměřena na detekci hran v obrazu pomocí algoritmu Ant Colony Optimization. Zaměřuji se na různé způsoby redukce šumu, hledání izolovaných hran a nalezení optimálních parametrů pro většinu obrazů.
 • Evoluční algoritmy pro řešení globálních optimalizačních problémů 

  Dragon, Ondřej
  Tato práce je věnována evolučním algoritmům a řešením globálních optimalizačních problémů, a to hlavně problému obchodního cestujícího. Problém obchodního cestujícího je podrobně rozebrán stejně jako metody jeho řešení, ...
 • Implementace problému směrování vozidel pomocí algoritmu mravenčích kolonií a částicových rojů 

  Hanek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá meta-heuristickými algoritmy a jejich schopností řešit složité optimalizační problémy v polynomiálním čase. V práci jsou popsány různé druhy meta-heuristických algoritmů jako například genetické ...
 • Nové aplikace mravenčích algoritmů 

  Korgo, Jakub
  Mravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, ...
 • Problém obchodního cestujícího s velkým počtem měst 

  Kukula, Lukáš
  Práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího s velkým počtem měst. Snahou je nalézt co nejkvalitnější řešení během krátké doby. Porovnány byly nejpoužívanější heuristiky, z nichž se nejefektivnější ukázala být ...
 • Řešení optimalizačních úloh algoritmy ACO 

  Habrnál, Matěj
  Práce se zabývá základními optimalizačními algoritmy ACO (Ant Colony Optimization) a jejich vývojem, zkoumá také inspiraci u živých mravenců. Cílem pak je demonstrovat činnost těchto algoritmů na dvou optimalizačních úlohách ...