Now showing items 1-20 of 30

 • Adjustable Filter With Fractional-Order Element 

  Kubát, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with fractal-order frequency filter, its design methods and practical use. The proposed filter consists of operational transconductance amplifiers (OTAs), adjustable current amplifier (ACA), dual-output ...
 • Analogové funkční bloky fraktálního řádu 

  Salášek, Jan
  Práce se zabývá návrhem bloků filtru fraktálního řádu pomocí aproximace filtrem vyššího celočíselného řádu. Jsou použity aktivní filtry třetího řádu pro vytvoření filtru řádu 1+𝛽, kde 𝛽 ...
 • Analogové funkční bloky fraktálního řádu 

  Salášek, Jan
  Práce se zabývá návrhem bloků filtru fraktálního řádu pomocí aproximace filtrem vyššího celočíselného řádu. Jsou použity aktivní filtry třetího řádu pro vytvoření filtru řádu 1+alfa, kde 𝛽 ...
 • Aproximace vlečných křivek 

  Ondřejová, Barbora
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost požadavkům na pohyb modelového vozidla a na jeho geometrické charakteristiky. Budou zde stanoveny a popsány postupy výpočtu pro definovanou trajektorii směrodatného vozidla. ...
 • Contribution to the Chebyshev Approximations of the Normalized Low-Pass Prototype 

  Laipert, M.; Vlcek, M.; Vrbata, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-04)
  The standard approximation algorithms are well described in the literature, but some equiripple approximations are described with some deficiencies. Especially Chebyshev and inverse Chebyshev approximations are often wrongly ...
 • Digitálně řízený multifunkční filtr 

  Hubka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech na frekvencích vyšších než 1 MHz. Cílem práce je vytvořit plně digitálně řiditelný ...
 • Evoluční návrh pro aproximaci obvodů 

  Dvořáček, Petr
  V posledních letech klademe stále větší důraz na energetickou úspornost integrovaných obvodů. Můžeme vytvořit aproximační obvody, které nesplňují specifikovanou logickou funkci, a které jsou cíleně navrženy ke snížení ...
 • Interpolační a aproximační spline křivky 

  Jelínek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je ...
 • Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí 

  Rek, Petr
  V rámci této diplomové práce je čtenář seznámen s problematikou neuronových a konvolučních neuronových sítí. Na základě těchto znalostí je poté proveden návrh a implementace knihovny umožňující práci s konvolučními neuronovými ...
 • Křivky v počítačové grafice 

  Míchal, Luboš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací demonstrační aplikace, která bude sloužit k názorné ukázce křivek používaných v počítačové grafice. Aplikace je vytvořena v jazyce C++ v prostředí Visual Studio 2005. Pomocí této ...
 • Laditelný ARC kmitočtový filtr 

  Kufa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou laditelných ARC kmitočtových filtrů. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na základní pojmy z oblasti kmitočtových filtrů, jako je matematické vyjádření přenosové funkce, typy ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Měření aktuální rychlosti vozidla 

  Štencel, Jakub
  V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných ...
 • Návrh a analýza horních a dolních propustí druhého řádu 

  Soós, Tibor
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu elektrických filtrů druhého řádu. Mělo by sloužit, jako pomůcka při navrhování horních a dolních propustí aktivních filtrů dle jednoduché metodiky.
 • Numerická analýza smršťování vybraných silikátových kompozitů 

  Drbušková, Magdaléna
  Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, teoretické části je popsána problematika smršťování včetně porovnání české normy a Model Code 2010, Vol. 1. Druhá, praktická část diplomové práce se zaměřuje na numerickou ...
 • Objemové změny vybraných cementových kompozitů: vyhodnocení experimentů 

  Machačová, Denisa
  Zadaným tématem bakalářské práce je vyhodnocení experimentálně zjištěných objemových změn zkušebních těles z vybraných cementových kompozitů v raných stádiích tuhnutí a tvrdnutí. Materiál zkušebních těles byl obyčejný a ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...
 • Optimalizace spouštěcích konfigurací k-Wave úloh 

  Sasák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá plánovaním, resp. správnym odhadom spúšťacích konfigurácií úloh k-Wave na superpočítačoch infraštruktúry IT4Innovations. Presnejšie pre klastre Salomon a Anselm. Úloha predstavuje množinu simulácií, ...
 • Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů 

  Šomodíková, Martina
  Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s ...