Now showing items 1-11 of 11

 • Experimentální ověření vlastností zhášecí komory jističe 

  Kadrnka, Petr
  Jističe jsou schopny zapínat a samočinně vypínat i zkratové proudy, až do mezí svých vypínacích schopností. Při rozpojení kontaktů, ve spínacích přístrojích, dochází ke vzniku elektrického oblouku, který je potřeba rychle ...
 • Nádražní hala ve Vsetíně 

  Mičola, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Cílem této práce je navrhnout a staticky posoudit nosnou ocelovou konstrukci nádražní haly ve Vsetíně. Po vyřešení zatížení konstrukce střešním a ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Kubíček, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny. Jsou zde porovnány dvě varianty nosné konstrukce. Pro zvolenou variantu je zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresová ...
 • Numerically optimized band boundaries of Planck mean absorption coefficients in air plasma 

  Kloc, Petr; Aubrecht, Vladimír; Bartlová, Milada (IOP Publishing, 2017-08-02)
  Radiation heat transfer plays an important role in the energy balance of plasma in an electric arc and its accurate prediction is essential for the development of new electrical devices. Unfortunately, a very complex ...
 • Ocelová konstrukce autosalonu 

  Bystrianská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce autosalonu v Jihlavě. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 40,0 x 52,0 m a výška v nejvyšším bodě je 13,14 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradový vazník, tvořený ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly 

  Havíř, František
  Cílem práce je návrh ocelové nosné konstrukce zastřešení sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,0 x 35,0 m a světlá výška 15,0 m. Řešení je vybráno na základě dvou předběžných variant. ...
 • Přednádražní prostor a dopravní terminál města Havířova 

  Řezníček, Josef
  Hlavním úkolem diplomové práce bylo vypořádat se se specifiky dané lokality tak, aby nově navržená struktůra měla potenciál trvale udržitelného rozvoje všech jeho funkcí. V prostoru budoucího dopravního terminálu nevzniká ...
 • Rozšíření možností optické diagnostiky spínacího oblouku 

  Samohejl, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením metodiky optické diagnostiky spínacího oblouku s využitím vysokorychlostní kamery Photron SA-X2. Jsou zde zmíněné základní zákonitosti pro správné nastavení měřícího systému a pro ...
 • Simulace dějů v elektrických přístrojích 

  Daševič, Ladislav
  Cílem práce je vysvětlit problematiku sil působících v jistícím zařízení vlivem magnetických polí vznikajících při průchodu zkratových proudů. Tato práce je blíže zaměřena na působení sil u konkrétního uspořádání proudové ...
 • Singing Arc 

  Kovaříková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work discusses about the determination and the constuction of plasma speaker. The aim is to describe the function and the manufacture process. Plasma speaker operates on the principle of the electric discharge between ...
 • Teoretické modely elektrického oblouku 

  Vondrák, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickými modely elektrického oblouku. Vysvětlením pojmů plazmatu, elektrického oblouku a plazmatronů. Popsáním základního modelování elektrických oblouků. Popisem nepřímé metody pro stanovení střední ...