Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza popelovin z krbové vložky 

  Drápela, Jakub
  Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře s velikostní analýzou popelovin z krbové vložky. Práci lze rozdělit na dvě části, přičemž první se věnuje popisu krbových vložek, palivům. Následným procesům při spalování ...
 • Emise TZL při spalování agropelet 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se dělí na dvě části. První část se zabývá vymezením hlavních pojmů, vlastnostmi biomasy a pelet. Dále jsou zmíněny postupy při měření vlastností agropelet dle platných norem. Následuje vybrání hlavních materiálů ...
 • Mechanické aktivace příměsí do betonů a ověření dopadů na fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů 

  Prokopec, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu možností mechanických aktivací příměsí používaných do betonů. Dále pak ověření možnosti domílání elektrárenských popílků, a to jak hnědo tak i černouhelných, z klasického i z fluidního spalování ...
 • Možnosti využití různých druhů příměsí v technologii stříkaných betonů 

  Berčík, Martin
  Bakalářská práce je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích inertních a aktivních příměsí a jejich vlivu na stříkaný beton. Zaměřuje se hlavně na složení jednotlivých příměsí, na jejich funkci vykonávající ...
 • Stanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původu 

  Cagáňová, Linda
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť základné analytické parametre mletej papriky rôzneho geografického pôvodu ako ASTA farbivosť, pH, obsah vlhkosti a popola. Teoretická časť sa predovšetkým zameriava na charakteristiku ...
 • Šnekový dopravník 

  Mazálek, Karel
  Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh a zpracování šikmého šnekového dopravníku pro dopravu elektrárenského popílku. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. V práci je proveden výpočet ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Tvorba tuhých znečišťujících látek z biomasy 

  Havlínová, Denisa
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První část je rešeršní a zabývá se především biomasou a znečišťujícími látkami. V této části najdeme rozdělení biomasy ze dvou hledisek, srovnání forem paliva a pojednání ...
 • Uhelné huminové kyseliny a jejich využití 

  Hedvigy, Marek
  Významnou zložkou menej zuhoľnatených uhlí sú tmavofarebné humínové kyseliny. Vďaka svojim vlastnostiam sa používajú v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, priemysle a pri úpravách pôd v životnom prostredí. V práci ...
 • Úprava multicyklonu za biomasovým kotlem 

  Vafek, Petr
  Diplomová práce se zabývá úpravami multicyklónu, které vedou ke zlepšení jeho odlučivosti tuhých částic. Práce začíná teoretickou části, kde jsou předvedeny vlastnosti a druhy odlučovačů tuhých znečišťujících látek se ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Vliv pilin na žárovzdornost lehčeného šamotu 

  Smékalová, Veronika
  Lehčené šamotové výrobky mají své místo mezi žárovzdornými materiály. Stále nejčastějším způsobem lehčení je pomocí vyhořívajících složek. Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá surovinami pro výrobu lehčeného ...
 • Vývoj injektážních směsí pro dodatečné těsnění sypaných hrází 

  Michalčíková, Magdaléna
  Těsnění písků nebo štěrkopísků chemickými injekcemi je známo a používáno již dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají ovšem finančně nákladné, a také použití cementu někdy nevede k žádoucím účinkům, proto je na snaze hledat ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd třešní 

  Boberová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech peckovin, a sice třešní (Prunus avium). Teoretická část obsahuje taxonomické zařazení třešně, její botanickou charakteristiku a pomologii ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd višní 

  Komárek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech višní (Prunus cerasus). Testovány byly odrůdy Köröšská, Pandy 6039 a Šumadinka. Obsah celkové sušiny leží v rozmezí 13,32–15,22 %, obsah ...
 • Základní chemické vlastnosti plodů vybraných odrůd třešní 

  Chmil, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou charakteristiku devíti vybraných odrůd třešní v devíti parametrech. Byla analyzována celková a rozpustná sušina s výsledky 13,07–16,58 % resp. 14,67–19,50 °Brix, obsah popela 0,31–0,39 ...