Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza laboratorní zkoušky "Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese" 

  Petříček, Václav
  Cílem bakalářské práce je provedení základních laboratorních zkoušek na kamenivu a asfaltovém pojivu, následně navržení české asfaltové směsi AC0 11+ a německé asfaltové směsi AC 11 DS a jejich porovnání po zkoušce odolnosti ...
 • Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem R-materiálu 

  Spies, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu s vysokým obsahem R-materiálu (množství 50 %) a použitím asfaltového pojiva modifikovaného pryžovým granulátem (CRMB) bez užití rejuvenátorů či jiných ...
 • Asfaltové směsi se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin 

  Stromecký, Roman
  V rámci bakalářské práce byly navrženy dvě asfaltové směsi, z nichž jedna obsahuje konvenční asfaltové pojivo a druhá asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Cílem práce je srovnat tuhost a únavové charakteristiky těchto ...
 • Asfaltové vrstvy s výztužnými sklovláknitými geomřížemi 

  Sachr, Jiří
  Diplomová práce se věnuje používání sklovláknitých geomříží a geokompozitů v konstrukci vozovek. Výztužné prvky jsou vkládány mezi obrusnou a ložní asfaltovou vrstvu. Diplomová práce sumarizuje poznatky spojené s vyztužováním ...
 • Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi 

  Kadlček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlastností drobného kameniva pomocí laboratorních zkoušek. Posouzení drobného kameniva bylo provedeno zkouškami sítový rozbor, laserová difrakce, stanovení bodu měknutí zkouškou ...
 • Metodika stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací 

  Špaček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Tento článek řeší poměrně specifickou oblast soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací. ...
 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Navrhování nízkoteplotních asfaltových směsí 

  Líšková, Jana
  V tejto diplomovej práci je riešená problematika nízkoteplotných asfaltov a spojív do asfaltových zmesí. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti diplomovej práci bolo cieľom ...
 • Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Musílek, Lukáš
  V diplomové práci je proveden návrh asfaltového betonu pro ložní vrstvy s použitím nízkoviskózního a vysokoviskózního asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Na těchto směsích jsou provedeny vybrané funkční laboratorní ...
 • Návrh asfaltových směsí typu SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Vlk, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL a porovnání vrstev SAL s různými druhy pojiv. V první teoretické části se diplomová práce zaměřuje na obecnou ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Zítka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...
 • Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB 

  Puda, Adam
  Tato práce se zabývá porovnáním dvou návrhových konceptů pro výrobu asfaltových směsí s použitím pojiva modifikovaného pryžovým granulátem. Návrhové koncepty pocházejí ze Švédska a USA. V teoretické části jsou stanoveny ...
 • Posouzení nízkohlučného asfaltového koberce mastixového s CRmB 

  Zavřel, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh směsi SMA LA 8 s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (9,9 %) a modifikační přísadou TecRoad (22 %) a provedení zkoušky odolnosti vůči účinkům vody, odolnosti vůči vzniku trvalých ...
 • Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí 

  Zítka, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití R-materiálu do asfaltových směsí. V teoretické části jsou rozebrány druhy recyklace netuhých vozovek a způsoby přidávání R-materiálu do asfaltových směsí. Praktická část se ...
 • Problematika R - materiálu v asfaltových směsích typu SMA 

  Motl, Vojtěch
  Bakalářská práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem R-materiál, ...
 • Problematika tenkovrstvých asfaltových koberců 

  Kubánek, Ondřej
  Cílem diplomové práce je získání zkušeností s návrhem směsí asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy. Seznámením s vlastnostmi těchto směsí, jako je mezerovitost, odolnost vůči vodě a odolnost vůči trvalým deformacím. ...
 • Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt 

  Hýzl, Petr; Dašek, Ondřej; Coufalíková, Iva; Varaus, Michal; Stehlík, Dušan (Hindawi, 2019-08-04)
  The paper focuses on the issue of using reclaimed asphalt in asphalt mixtures used for highly traffic-loaded asphalt pavements - in asphalt mixtures of the stone mastic asphalt (SMA) type. It is a skeleton-type mixture, ...
 • Vliv obsahu pojiva na vlastnosti asfaltové směsi s CRmB 

  Sychra, Martin
  V diplomové práci je navržena a vyrobena asfaltová směs BBTM 5 A s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Na této asfaltové směsi je určen vliv obsahu CRmB na nízkoteplotní vlastnosti, moduly tuhosti a únavu ...
 • Využití asfaltových směsí typu RBL 

  Simkovič, Lukáš
  Cílem diplomové práce je teoretické seznámení s problematikou „Rich bottom layer“ a v praktické části porovnání parametrů tří asfaltových směsí pro podkladní vrstvy s použitím běžného silničního + modifikovaného asfaltu a ...
 • Využití R-materiálu v krytových vrstvách vozovek 

  Malá, Markéta
  Diplomová práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno využití R – ...