Now showing items 1-20 of 29

 • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

  Grom, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...
 • Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor 

  Dráb, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a ...
 • Diagnostika poruch elektrických strojů pomocí vibrací 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku zdrojů vibrací v asynchronním motoru a jejich vliv a rizika na chod motoru. Poznáme rozdělení zdrojů vibrací, zaměříme se na závady ložisek a na dynamickou i statickou excentricitu. ...
 • Diagnostika vibrací elektrických strojů 

  Hlaváček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem simulované nevyváženosti na úroveň vibrací asynchronního motoru. Nejprve je zaměřena úvodem do problematiky vibrací. Další částí je seznámení se s konstrukcí strojů a vznikem vibracích ve ...
 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Měření magnetické indukce v elektrických strojích 

  Hájek, Jan
  Magnetická indukce je jedna ze základních veličin. Tato veličina se využívá především u motorů. Bez magnetické indukce by řada motorů nemohla pracovat. Například u asynchronního motoru je rozložení magnetické indukce velmi ...
 • Měření teploty v elektrických strojích pomocí LabVIEW 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá využitím virtuální instrumentace programu LabView jako nástroje pro teplotní měření na povrchu asynchronního motoru. Její součástí je také zvládnutí problematiky měření pomocí termočlánků. Především ...
 • Model proudění chladicího média v elektrickém stroji 

  Potyš, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech chlazení asynchronních strojů s využitím simulace v programu ANSYS Workbench. Je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou proudění chladícího média ventilátorem a ...
 • Návrh automatického pohonu kostelních zvonů 

  Zajíc, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobou a otestováním univerzálního automatu pro pohon kostelních zvonů. V rešeršní části jsou shrnuty informace o zvonech, jejich použití a vlastnosti. Dále jsou analyzovány možnosti ...
 • Návrh jednofázového asynchronního motoru s pomocnou fází 

  Schlesinger, Petr
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit se základními poznatky o jednofázových asynchronních motorech, jejich odvození od motorů trojfázových a základy postupu výpočtu a návrhu jednofázových asynchronních motorů s kotvou ...
 • Návrh pohonu elektrické lokomotivy 

  Dočekal, Martin
  Těžištěm práce je výpočet a návrh bateriově napájeného pohonu lokomotivy, pracující v pomocném vlečkovém režimu, tzn. při jízdě na úseku trati bez trolejového vedení. Navržené bateriové skupiny pro zajištění pojezdu vlaku ...
 • Návrh synchronního stroje spouštěného ze sítě 

  Lolová, Iveta
  V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na snižovaní spotřeby elektrické energie, proto je tématem této práce synchronní motor spouštěný ze sítě, který by mohl být vhodnou náhradou za asynchronní motor. Asynchronní ...
 • Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech 

  Sedláčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá programy Autodesk Inventor Professional 2008 a Ansys Workbench. Cílem je seznámení se s pracovním prostředím a postupem práce v obou programech a jejich vzájemnou spoluprací. V části o ...
 • Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje 

  Halfar, Ivo
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace chlazení v elektrických strojích. V této práci je zahrnut úvod do teorie matematické optimalizace a stručné seznámení s optimalizačními úlohami. Dále tato práce ...
 • Optimalizace malých elektrických strojů 

  Koutný, Ondřej
  Electrical machines are used in many areas of the life of society and are produced in large numbers and range. Electrical machines with low output and small and low voltage are one of the oftenest used kinds. In a wider ...
 • Orientační určení hmotnosti zátěže na vertikální zdviži 

  Šindelek, Milan
  Bakalářská práce „Orientační určení hmotnosti zátěţe na vertikální zdviţi“ se zabývá zjišťováním hmotnosti materiálu v zásobníku skladovací věţe Logimat. V kapitole Váţení zásobníku tenzometry je popsána metoda zjištění ...
 • Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech 

  Berčík, Vojtěch
  Tato práce řeší počítačovou modelaci laboratorního měřícího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem propojených pružnou spojkou a výrobní dokumentaci rámu, na kterém je toto soustrojí umístěno. Dále je v práci ...
 • Pohon garážových vrat s asynchronním motorem. 

  Lažek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu elektrického pohonu pro bočně posuvná garážová vrata. Cíl práce je návrhem frekvenčního měniče pro asynchronní motor s převodovkou. V první části je řešen napaječ měniče v podobě jednofázového ...
 • Posouzení a vyhodnocení bezpečnosti u el. strojů 

  Hromek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost a zlepšování životnosti elektrických točivých strojů, především asynchronních motorů. Zahrnuje popis nejčastějších poruch el. strojů, stručný popis problematiky odlévání klece asynchronního ...
 • Program pro návrh asynchronního motoru 

  Rúra, Dávid
  Táto práca pojednáva o možnostiach využitia algoritmov pre návrh asynchrónnych strojov s klietkou nakrátko so zameraním na elektromagnetický návrh a analytické overenie oteplenia. Tento typ motora patrí medzi najpoužívanejšie ...