Now showing items 1-20 of 23

 • Aluminum Nitride Nanofilms by Atomic Layer Deposition Using Alternative Precursors Hydrazinium Chloride and Triisobutylaluminum 

  Dallaev, Rashid; Sobola, Dinara; Tofel, Pavel; Škvarenina, Ľubomír; Sedlák, Petr (MDPI, 2020-10-03)
  The aim of this study is motivated by the pursuit to investigate the performance of new and as yet untested precursors such as hydrazinium chloride (N2H5Cl) and triisobutylaluminum Al(C4H9)3 in the AlN atomic layer deposition ...
 • Analýza lokálních vlastností povrchu solárních článků 

  Lipr, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodou optické mikroskopie v blízkém poli a jejího využití při zkoumání lokálních optických vlastností povrchové struktury solárních článků. Popisuje nejčastější artefakty vznikající při tomto měření. ...
 • Atomic force microscopy analysis of nanoparticles in non-ideal conditions 

  Klapetek, Petr; Valtr, Miroslav; Nečas, David; Salyk, Ota; Dzik, Petr (Springer Open, 2011-08-30)
  Nanoparticles are often measured using atomic force microscopy or other scanning probe microscopy methods. For isolated nanoparticles on flat substrates, this is a relatively easy task. However, in real situations, we often ...
 • Characterization Of Aln Thin Films Deposited On Thermally Processed Silicon Substrates Using Pe-Ald 

  Dallaev, Rashid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The aim of this work is to study topography and chemical composition of AlN thin films deposited on Si substrates previously exposed to various time of thermal processing using plasma-enhanced atomic layer deposition ...
 • Charakterizace adheze tenkých vrstev plazmových polymerů 

  Pálesch, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá charakterizáciou adhézie tenkých vrstiev plazmových polymérov na plošných kremíkových substrátoch. Použité vzorky zahrňovali organosilikonové filmy na bázi monoméru tetravinylsilánu pripravené ...
 • Cisplatin enhances cell stiffness and decreases invasiveness rate in prostate cancer cells by actin accumulation 

  Raudenská, Martina; Kratochvílová, Monika; Vičar, Tomáš; Gumulec, Jaromír; Balvan, Jan; Polanská, Hana; Přibyl, Jan; Masařík, Michal (NATURE PUBLISHING GROUP, 2019-02-07)
  We focused on the biomechanical and morphological characteristics of prostate cancer cells and their changes resulting from the effect of docetaxel, cisplatin, and long-term zinc supplementation. Cell population surviving ...
 • Elipsometrie tenkých vrstev 

  Novotný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá studiem stárnutí tenkých vrstev Co a Cu na Si substrátu, připravených metodou IBAD. Proces stárnutí vrstev v závislosti na době vystavení vlivu atmosféry za pokojových podmínek je sledován ...
 • The evaluation of magnetic polymethacrylate-based microspheres used for solid phase DNA micro-extraction 

  Trachtová, Štěpánka; Zapletalová, Hana; Španová, Alena; Horák, Daniel; Kolářová, Hana; Rittich, Bohuslav (MDPI, 2015-04-02)
  Using magnetic particles as a solid-phase extraction system is the most frequently used micro-technique for DNA isolation. Particles with a complete covering of magnetic cores by a polymer are hence preferred. Quantitative ...
 • Gecko Mimicking Surfaces 

  Fecko, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Adhesive capabilities of a gecko lizard have been the subject of many studies and an inspiration for many artificial imitations and inventions. This work proposes a design of synthetic gecko mimicking structures in a form ...
 • Multiple-fibre interferometry setup for probe sample interaction measurements in atomic force microscopy 

  Klapetek, Petr; Yacoot, Andrew; Hortvík, Václav; Duchoň, Václav; Dongmo, Herve; Řeřucha, Šimon; Valtr, Miroslav; Nečas, David (IOP Publishing, 2020-09-01)
  Atomic force microscopy (AFM) often relies on the assumption that cantilever bending can be described by simple beam theory and that the displacement of the tip can be evaluated from the cantilever angle. Some more advanced ...
 • Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů 

  Cahlík, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem environmentální komory pro mikroskop atomárních sil NTegra Prima nebo alternativně pro samostatné měření nanosenzorů. Komora bude sloužit pro definovanou změnu složení atmosféry a ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...
 • Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk 

  Čmiel, Vratislav
  Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření s využitím technik optické mikroskopie a fluorescenční mikroskopie při měření elektromechanických projevů izolovaných srdečních buněk a shluků diferencovaných ...
 • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

  Čejka, Marek
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...
 • Pokovování polyetylentereftalátu mědí a realizace vodivých struktur 

  Chmela, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce jsou metody předúprav a pokovování povrchu PET pro vytvoření měděné vodivé struktury a kontrolou kvality. Součástí je teoretický rozbor metod těchto metod. V teoretické části jsou rozebrány ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Povrchové a mechanické vlastnosti tenkých vrstev 

  Pálesch, Erik
  Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom morfológie a mechanických vlastností tenkých vrstiev plazmových polymérov na bázi tetravinylsilánu a jeho zmesí s kyslíkom a argónom. Vrstvy boli pripravené na substrátoch z kremíku a ...
 • Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností 

  Bobek, Juraj
  Fotonická krystalická vlákna (PCF) představují slibný nástroj pro spojení technik známých z mikroskopie rastrovací sondou, elektronové mikroskopie a systémů pro vstřikování plynu. Přivedení světla a přenos pracovního plynu ...
 • Studium morfologie vysoce orientovaného pyrolytického grafitu ozářeného ionty argonu 

  Komínek, Josef
  Hlavním cílem bakalářské práce je studium povrchu vysoce uspořádaného pyrolytického grafitu (HOPG) pomocí mikroskopie atomárních sil a spektroskopie Raman a XPS. HOPG je vrstvený materiál: atomy každé vrstvy mezi sebou ...