Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace prekoncentračních/separačních technik pro stanovení platiny v životním prostředí atomovou spektrometrií 

  Kosárová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek pro stanovení platiny metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části je popsán výskyt platiny v různých složkách životního prostředí, její ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

  Bušinová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...
 • Rtuť v odpadních vodách 

  Paříková, Lucie
  V období od listopadu do dubna akademického roku 2007/2008 byl monitorován obsah rtuti a její formy v odpadních vodách Fakulty chemické VUT v Brně. Rtuť byla stanovována jako celková rtuť metodou atomové absorpční spektrometrie ...
 • Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly 

  Nevrlá, Jana
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější ...
 • Stanovení obsahu platiny na území města Brna 

  Dvořák, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení platiny ve vzorcích silničního prachu a půd metodou atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části jsou popsány základní fyzikální a chemické vlastnosti platiny, funkce ...
 • Stanovení platinových kovů v půdách na území města Brna 

  Pavlíčková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na určení přítomnosti platiny ve vzorcích půdy metodou absorpční spektrometrie. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretická část je zaměřena na výskyt a chování platiny v životním prostředí, ...
 • Stanovení rizikových prvků v půdách s různým antropogenním znečištěním pomocí sekvenční extrakční analýzy 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mobility rizikových prvků v půdních vzorcích z Brna a Ostravy. Extrakce půdních vzorků byla provedena sekvenční extrakcí dle Tessiera a BCR. Byla provedena také extrakce v kyselině ...
 • Studium chování nanočástic platiny ve složkách životního prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice představují riziko pro složky životního prostředí. Cílem této diplomové práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic v širokém spektru koncentrací, na vlastnosti půdy při různých vlhkostech. ...
 • Studium orgánů myší z inhalačních pokusů 

  Vrlíková, Lucie
  Zadáním diplomové práce je studovat potenciální nebezpečí pro živé organizmy vyplývající z inhalace nanočástic vybraných těžkých kovů. Hlavním cílem je zkoumání orgánů pokusných bílých myší po řízené inhalaci nanočástic ...
 • Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů 

  Sýkora, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vypracování podrobné literární rešerše na téma využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Tato práce obsahuje aktuální literární rešerši týkající se této problematiky. V práci ...
 • Výskyt těžkých kovů v blízkosti dopravních komunikací v Brně 

  Brzobohatý, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výskytu rizikových kovů v půdách v okolí dopravních komunikací na území města Brna. Bylo vybráno dvacet pět odběrových lokalit, které byly rozděleny do skupin dle dopravní zátěže, aby ...
 • Zhodnocení zátěže půd a sedimentů v oblasti řeky Jihlavy těžkými kovy 

  Marek, Milan
  Diplomová práce se zabývá půdou a sedimenty z pohledu životního prostředí. Pro vybrané rizikové prvky – měď, kadmium, olovo a rtuť, které jsou blíže specifikovány, jsou uvedeny limitní koncentrace a metody stanovení v půdě ...