Now showing items 1-20 of 34

 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Automobily osmdesátých a devadesátých let 

  Holuša, David
  Tato bakalářská práce popisuje události, které vedly k rozvoji automobilového průmyslu v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, dále se zaměřuje na situaci v průmyslu na jednotlivých kontinentech a na ...
 • Design malotraktoru 

  Výlet, David
  Cílem mé diplomové práce je návrh komplexního designu malotraktoru, který bude splňovat současné technologické a konstrukční inovační prvky s ohledem na celkový atraktivní visuální styl. V teoretické části jsem prozkoumal ...
 • Design městského elektromobilu 

  Vítek, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh exteriéru městského elektromobilu a implementace technologií do navrhovaného designu, které jsou perspektivní pro budoucí využití v automobilovém průmyslu. V analytické části je ...
 • Design silničního tahače na elektrický pohon 

  Gábriž, Michal
  Tématem této diplomové práce je design silničního tahače s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické ...
 • Evaluační platforma s integrovanými obvody pro řízení LED světlometů 

  Večeřa, Jindřich
  Tato práce se zabývá návrhem evaluační platformy pro integrovaný obvod NCV78934, který je určený k řízení LED světlometů v automobilovém průmyslu. Obsahem je také zpracování potřebné teorie týkající se řízení proudu ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Krčmářová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti Seats, která působí na automobilovém trhu. Ke zhodnocení současného stavu byly použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil, model 7S a ...
 • Identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav 

  Vyškovský, Jan
  Předmětem a cílem této diplomové práce je identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav v automobilovém průmyslu. Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Halla Visteon Climate Control v Novém ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Krajcar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběru a vyhodnocením dat z průmyslové výroby plastových dekorovaných dílů pro automobilový průmysl. Prozkoumat stávající možnosti ukládání dat a navrhnout vhodný datový model ...
 • Koncept design automobilu pro dálkové cestování 

  Baka, Michal
  Tématem této diplomové práce je koncept design automobilu budoucnosti, pro dálkové cestování, s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla ...
 • Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti 

  Foltýn, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle ...
 • Kritické faktory implementace ERP systému pro řízení vzdělávání pracovníků ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

  Bill, Štěpán
  Cílem této práce je sestavení příručky pro výběr vhodného informačního systému s podporou vzdělávání zaměstnanců. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí analýz společnosti, aktuálních trendů v e-learningu, zhodnocením současného ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Turková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dosažení kvality produktů v různých oblastech průmyslové výroby České Republiky, důraz je kladen na zpracování odpadů, od výroby přes užití až po odstranění výrobků při dodržování ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Metody posuzování poškození motorových vozidel 

  Rousek, Aleš
  Práce je zaměřena na posouzení různých možností oprav havarovaných vozidel s ohledem na jejich opětovné navrácení do provozu. Součástí práce je obecný postup oceňování ojetých motorových vozidel a havarovaných motorových ...
 • Měření mechanických veličin s podporou CCD kamer 

  Marek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá typy a vlastnostmi digitálních kamer používaných v průmyslu. Dále jsou zde zmíněny oblasti použití kamer v automobilovém průmyslu. Byla vytvořena rešerše průmyslových kamer na trhu. V další ...
 • Model elektronického marketingu pro firmu 

  Sixtová, Veronika
  Úkolem této práce je analyzovat automobilový trh a komunikační kanály využívané pro marketingovou elektronickou komunikaci a obsahuje návrhy možných kroků, jak lépe využít internetové kanály pro podporu značky, věrnosti ...
 • Návrh na rozšíření investičního portfolia sektorově zaměřeného akciového fondu kvalifikovaných investorů 

  Beneš, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na navržení vhodného rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů investujícího do akcií společností ve vybraných sektorech. Specifikuje právní a teoretické aspekty fungovaní ...
 • Návrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

  Šojdr, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu integrovaného regulátoru napětí. V práci jsou rozebrány topologie lineárních regulátorů napětí a jejich stabilita. Část práce se zabývá popisem a simulacemi bloků zvolené ...
 • Návrh proudového digitálně analogového převodníku pro diferenciální analogový IQ enkodér 

  Klein, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoukanálového digitálně-analogového převodníku pro použití v automobilovém průmyslu. V první části práce jsou studovány různé topologie D/A převodníků a jejich vlastnosti, se zaměřením ...