Now showing items 1-20 of 30

 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů 

  Koutecký, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem metodiky pro automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů na základě počítačového modelu měřeného dílu. Výroba a s tím související inspekce plechových dílů jsou ...
 • Automobily osmdesátých a devadesátých let 

  Holuša, David
  Tato bakalářská práce popisuje události, které vedly k rozvoji automobilového průmyslu v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, dále se zaměřuje na situaci v průmyslu na jednotlivých kontinentech a na ...
 • Design městského elektromobilu 

  Vítek, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh exteriéru městského elektromobilu a implementace technologií do navrhovaného designu, které jsou perspektivní pro budoucí využití v automobilovém průmyslu. V analytické části je ...
 • Design silničního tahače na elektrický pohon 

  Gábriž, Michal
  Tématem této diplomové práce je design silničního tahače s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla splňujícího ergonomické, technické ...
 • Identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav 

  Vyškovský, Jan
  Předmětem a cílem této diplomové práce je identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav v automobilovém průmyslu. Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Halla Visteon Climate Control v Novém ...
 • Koncept design automobilu pro dálkové cestování 

  Baka, Michal
  Tématem této diplomové práce je koncept design automobilu budoucnosti, pro dálkové cestování, s využitím elektrického pohonu. Hlavním cílem je řešení analyzovaných problémů, které se promítají do koncepčního návrhu vozidla ...
 • Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti 

  Foltýn, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle ...
 • Kritické faktory implementace ERP systému pro řízení vzdělávání pracovníků ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 

  Bill, Štěpán
  Cílem této práce je sestavení příručky pro výběr vhodného informačního systému s podporou vzdělávání zaměstnanců. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí analýz společnosti, aktuálních trendů v e-learningu, zhodnocením současného ...
 • Lepení v autoprůmyslu 

  Krejčí, Adam
  Práce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Turková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dosažení kvality produktů v různých oblastech průmyslové výroby České Republiky, důraz je kladen na zpracování odpadů, od výroby přes užití až po odstranění výrobků při dodržování ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Metody posuzování poškození motorových vozidel 

  Rousek, Aleš
  Práce je zaměřena na posouzení různých možností oprav havarovaných vozidel s ohledem na jejich opětovné navrácení do provozu. Součástí práce je obecný postup oceňování ojetých motorových vozidel a havarovaných motorových ...
 • Měření mechanických veličin s podporou CCD kamer 

  Marek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá typy a vlastnostmi digitálních kamer používaných v průmyslu. Dále jsou zde zmíněny oblasti použití kamer v automobilovém průmyslu. Byla vytvořena rešerše průmyslových kamer na trhu. V další ...
 • Model elektronického marketingu pro firmu 

  Sixtová, Veronika
  Úkolem této práce je analyzovat automobilový trh a komunikační kanály využívané pro marketingovou elektronickou komunikaci a obsahuje návrhy možných kroků, jak lépe využít internetové kanály pro podporu značky, věrnosti ...
 • Návrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

  Šojdr, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu integrovaného regulátoru napětí. V práci jsou rozebrány topologie lineárních regulátorů napětí a jejich stabilita. Část práce se zabývá popisem a simulacemi bloků zvolené ...
 • Obrábění pomocí robotů 

  Voráček, Martin
  Diplomová práce předkládá rešeršní studii zaměřenou na současnou úroveň průmyslových robotů a jejich využití v procesu obrábění. Představuje současnou technologii využívanou ve vybrané společnosti k výrobě komponent pro ...
 • Optimalizované systémy napájení LED 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca rozoberá návrh maticového LED displeja pre zadné svetlomety automobilu a jeho napájania. Vysvetľuje základné poznatky o meničoch, svetle a nárokoch na elektroniku v automobilovom priemysle. Navrhuje jednotlivé obvody, ...
 • PC aplikace pro návrh animačních scénářů pro animované funkce světlometů. 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou uživatelsky přívětivé počítačové aplikace, která umožní jednoduchým a intuitivným způsobem vytváření animačních scénářů pro světlomety používané v automobilovém průmyslu. Součástí ...
 • Porovnání ocelí a technologií při výrobě automobilové karoserie 

  Wojcik, Rudolf
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia obsahuje popis využívaných typů ocelí a technologií při výrobě automobilové karoserie. Úvodní kapitola obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých částí karoserie. Poté ...