Now showing items 1-7 of 7

 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Indoor robot - lokální navigace 

  Matějka, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace autonomního mobilního robota, konkrétně systémem lokální navigace pro robota řízeného globální navigací zaloţené na samoorganizující se neuronové mapě, moţností pohonu ...
 • Mechanická konstrukce mobilního robotu 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této práce je konstrukční návrh mobilního robota určeného pro soutěž Robotour. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci jednotlivých částí vlastního konstrukčního návrhu řešení, návrh a dimenzování akumulátoru ...
 • Navigace mobilního robotu B2 ve venkovním prostředí 

  Hoffmann, David
  Diplomová práce se zabývá navigací mobilního robotu, který využívá framework ROS. Cílem je zlepšení schopnosti autonomního pohybu existujícího robotu B2 ve venkovním prostředí. Teoretická část obsahuje popis jádra navigace, ...
 • Návrh dvoukolového autonomního robota 

  Hess, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout autonomního dvoukolového balančního robota s diferenciálním podvozkem. Tento typ robota je vhodný zejména do menších prostor, kde vynikají jeho manévrovací schopnosti. Při návrhu ...
 • Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2 

  Korytár, Lukáš
  Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje ...
 • Řízení pohonů mobilního robotu Minidarpa 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navrhnout obvody pro zpětnovazební řízení hlavních pohonů robotu Minidarpa. Práce obsahuje popis řízeného pohonu mobilního robotu a teorii řízení stejnosměrného motoru. Další část ...