Now showing items 1-20 of 20

 • Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí 

  Fišer, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nápravami dvojkolí kolejových vozidel, jejich návrhem a způsobu provádění pevnostních analýz jejich konstrukčních řešení. V rámci této práce byl proveden návrh lokomotivního dvojkolí: nápravy ...
 • Analýza kinematiky zavěšení závodního vozidla 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá kinematickou analýzou podvozku závodního vozu. V úvodní části práce jsou popsány parametry geometrie zavěšení kol a jejich vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Dále jsou vysvětleny metody měření ...
 • Koncepce modulárního tandemového návěsu 

  Pavlovič, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na rozbor konštrukčných prvkov dvojnápravového traktorového návesu ako nosiča výmenných nadstavieb. Ďalej táto práca obsahuje vlastný koncepčný návrh dvojnápravového návesu, jeho rámu a ...
 • Lanový drapák 

  Kubánek, Jan
  Při řešení konstrukce lanového drapáku se budeme zabývat vhodným řešením lanového drapáku s ohledem na jeho použití a objem, možnosti jeho nasazení za nízkých teplot a případnou aplikací vyměnitelných otěruvzdorných lišt. ...
 • Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola 

  Valenda, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model ...
 • Nápravy osobních a závodních automobilů 

  Ševčík, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání různých typů náprav s důrazem na změnu geometrie během propružení.Ve studentské verzi Autodesk Inventor Professional byly vytvořeny modely náprav a virtuálního testovacího polygonu. ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru přední nápravy vozu Formule student 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci stabilizátoru vozu Formule Student Dragon II vznikajícího na FSI. Práce navazuje na konstrukční návrh stabilizátoru vozu Dragon I Jana Krasuly. Úkolem této práce je analyzovat ...
 • Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče 

  Vodička, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním konstrukčních prvků třínápravového podvozku traktorového nosiče. Dále obsahuje návrh koncepčního řešení a pevnostní výpočet rámu podvozku. Součástí je i vypracování výkresové ...
 • Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu 

  Suchomel, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City pro použití přední nápravy RL 75EC ZF. Je zde provedeno zjištění zatěžujících sil ve vybraných jízdních stavech. Je provedena analýza ...
 • Odpružení kol motorových vozidel 

  Martínek, Tomáš
  Tato práce se zabývá přehledem různých způsobů odpružení kol motorových vozidel. Je zde popsána jejich charakteristika, výhody a nevýhody a jsou zde uvedena některá konstrukční řešení. V práci jsou také zmíněny základní ...
 • Problematika výroby železničního dvojkolí pro kolejová vozidla 

  Šimčík, Vladimír
  Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je především podat přehlednou formou princip technologie výroby železničního dvojkolí, skládajícího se z kol, nápravy a dalších nezbytných komponent. Na základě dostupných informačních ...
 • Proces opravy dvojkolí 

  Vaculík, František
  Diplomová práce ve své teoretické části popisuje jednotlivé typy železničních dvojkolí používaných na tuzemských železničních kolejových vozidlech, jejich součásti a postupy montáže. Praktická část popisuje pracoviště ...
 • Převodové mechanismy autokrosových závodních automobilů 

  Bárta, Jiří
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší se zaměřením na vytvoření přehledu pohonných koncepcí a převodových mechanismů u autokrosových závodních automobilů. Na základě těchto informací byl zpracován návrh koncepce pohonu ...
 • Přímý postih přetížených vozidel na základě měření vysokorychlostními systémy HS WIM 

  Stehlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá systémy a technologií vysokorychlostního vážení. Jejím hlavním cílem je hodnocení přesnosti stanic vysokorychlostního vážení při různých konfiguracích senzorů ve stanicích. Součástí práce je ...
 • Rám přívěsu CHTP24 pro přepravu stavebních strojů 

  Valach, Přemysl
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu přívěsu pro přepravu stavebních strojů. Její hlavní náplní je pevnostní kontrola a návrh konstrukčních úprav včetně přepočtu stavu napjatosti. Pevnostní kontrola rámu je provedena ...
 • Rám přívěsu se sklápěcí nástavbou 

  Uher, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu automobilového přívěsu se sklápěcí nástavbou. Její hlavní náplní je pevnostní kontrola nosného rámu, dále pak navržení vhodných konstrukčních úprav včetně jejich přepočtu stavu ...
 • Renovace železničního dvojkolí 

  Halásek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem a popisem renovací železničních dvojkolí. Téma nabízí celkový náhled na technologii, podmínky a možnosti oprav. V teoretické části je zmíněno základní názvosloví s přehledem možných ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Úhlové kyvadlové nápravy osobních vozidel 

  Svačina, Roman
  Bakalářská práce obsahuje rozbor kinematiky úhlové kyvadlové nápravy a její vliv na jízdní vlastnosti. Dále se práce zabývá konstrukcí této nápravy. Je zpracován přehled vybraných konstrukčních řešení s popisem. Poslední ...
 • Zavěšení kol sportovního automobilu 

  Martínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zavěšení přední a zadní nápravy jednosedadlového sportovního vozu. Po teoretickém úvodu do problematiky následuje návrh a optimalizace geometrických parametrů náprav. Další část je ...