Now showing items 1-20 of 24

 • Bydlení+ 

  Kubová, Marianna
  NÁVRH BYTOVÉHO DOMU REAGUJE NA ČASTÝ PROBLÉM DNEŠNEJ DOBY S VEREJNÝM PRIESTOROM A DOPRAVOU. POD TOMKOVÝM NÁMESTIM V MIESTE BROWNFIELDU STAREJ MOTORÁRNY SA STRETÁVA VIACERO PROBLÉMOV: VÝSTAVBA NOVEJ DUKELSKEJ ULICE A ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jenčiková, Zuzana
  Hlavnou ideou návrhu stavby je vytvorenie príjemnej, mestskej knižnice a zároveň pokojného bývania v centre mesta, v jednej budove. Dominantným koncepčným prvkom knižnice i obytného bloku je záhrada – zeleň, ktorá vyrastá ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Lukačovič, Adam
  Nadviazanie na mestskú štruktúru, historickú a súdobú zároveň. Verejný priestor ako nový prechod z mesta do centra.Oživenie charakteru historickej hradby a uzatvorenie mestského okruhu.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Málek, Ivan
  Konceptom je snaha o maximálne efektívne využitie pozemku pri rešpektovaní výšok okolitých budov, zároveň budova vymedzuje jasné uličné fronty a tvori hranicu medzi starým mestom a novým sídliskom.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Liptáková, Jana
  Navrhnutá budova má za cieľ zapadnúť do historickej časti mesta, využiť motívy jej historickej zástavby a moderne ich stvárniť. Návrh ma za úlohu doplniť chýbajúcu časť mesta a historickému centru jeho vonkajšiu formu. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Záthurecká, Zuzana
  Cieľom práce bolo vytvorenie polyfunkčného domu na veľmi výhodnej parcele, ktorá prepája dve mestské časti. Dom v mojom návrhu bude plniť tú istú funkciu- prepojenie.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Knežníková, Zuzana
  Koncept riešenia je založený na nadviazaní na urbanistickú štruktúru centra polyfunkčným objektom a vytvorení dominantného objektu významnej verejnej funkcie - mestskej knižnice.
 • Dům u kapličky 

  Leitmannová, Barbora
  Táto práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie, úpravami architektonickej štúdie a spracovaním architektonického detailu Domu pri kaplnke. Zadaním bolo navrhnúť polyfunkčný dom na rohovej parcele, ktorá ukončuje ...
 • Intenzivní městský dům 

  Murínová, Lenka
  Témou diplomovej práce je návrh „mestského domu“, v podobe intenzívnej mestskej štruktúry, využívajúceho danú plochu s čo najväčšou efektivitou z hľadiska bývania, služieb a pracovných príležitostí na relatívne malej ploche. ...
 • Město ve městě 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza severovýchodne od historického centra mesta Brna v mestskej časti Brno-sever.Hlavnou dominantou lokality je rozvoľnená zástavba areálu detskej nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Dzianová, Hana
  Mojím zámerom bolo reagovať na problémy danej lokality, odhaliť, čo tomuto miestu chýba a ako by sa dala situácia riešiť v rozmedzí mojej stavby. V prvom rade som reagovala na chýbajúce plochy verejného priestoru v tejto ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sýkorová, Alexandra
  Koncept obytného súboru v Brne sa snaží nadviazať na charakter mestskej okrajovej časti Komín, v ktorej sa nachádza. Má priam dedinský charakter “dedina v meste“ . jeho poloha blízka prírode, škole, detskému ihrisku, ale ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Juríčková, Barbora
  Témou práce je vytvoriť bývanie a priestory pre kvalitný život, v mestskej časti Brna - Komíne. Výsledkom je urbanistická štruktúra, ktorej zalamovaním a posúvaním sa jasne definujú vnútorné nádvoria medzi jednotlivými ...
 • Polyfunkční dům v Brně - Líšni 

  Gracová, Michaela
  Zadaním tejto bakalárskej práce bol návrh polyfunkčného domu v Brne v mestskej časti Brno-Líšeň. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Líšeň na svahovitom pozemku prístupnom z rušnej komunikácie Novolíšeňská zo severnej ...
 • Polyfunkčný dom 

  Kmec, Peter
  Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. ...
 • Příroda 2.0 

  Závacká, Paulína
  Problém životného prostredia (Umwelt, environment) sa často pohybuje medzi dvoma extrémami: Kultúrne prostredie (architektúra) a prirodzené prostredie (príroda), pričom aj predstavu „prirodzeného prostredia“ je možné ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH 

  Černeyová, Natália
  Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia ...
 • Revitalizace územního kontextu továrny Duval od Le Corbusiera v Saint –Dié-des Vosges, Francie 

  Kloknerová, Barbora
  Cieľom diplomovej práce je revitalizácia bloku v centrálnej časti francúzskeho mesta Saint-Dié-des-Vosges, ktorý je vymedzený ulicami Rue de la Cathédrale a Rue le Corbusier a jeho blízkeho okolia. Otvorenie priestoru pred ...
 • RING! - dostavba městského okruhu v Brně 

  Chomjaková, Zuzana
  Nová urbanistická štruktúra počíta s odsunom dopravného uzla v podobe železničného a autobusového nádražia. Tieto pozemky sa premenia na verejné priestory. Na telese koľajiska je riešený mestský park a v jeho vnútri sa ...
 • RING! - Dostavba městského okruhu v Brně 

  Šabo, Andrej
  Koncept dostavby mestského okruhu v Brne vychádza z klasickej blokovej zástavby, do ktorej vstupuje vertikálne prvky v podobe výškových objektov. Riešený objekt v rámci navrhnutej zástavby spája funkcie bývania, rekreácie, ...