Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro analýzu pohybů tenisového hráče 

  Kříž, Petr
  Tato práce se zabývá segmentací částí postavy tenisového hráče pro analýzu jeho pohybu. Byla využita knihovna OpenCV s programovacím jazykem C++. Použity byly techniky zpracování obrazu jako prahování, oddělení pozadí, ...
 • Detekce aut přijíždějících ke křižovatce 

  Vácha, Lukáš
  Sledování dopravy za pomocí počítačového vidění se stává v praxi žádaným systémem, který umožňuje nedestruktivní instalaci a je využitelný v celé řadě aplikací. Tato práce se zaměřuje na automatické sledování vozidel, ...
 • Detekce automobilů v obraze 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce pojednává o sledování provozu v dopravních komunikacích. Jsou zde rozebrány různé metody extrakce pozadí a čtyři metody detekce vozidel. Dále je zde popsána metoda počítání vozidel. Všechny metody byly realizovány ...
 • Detekce jízdy na červenou 

  Šorf, Milan
  Tato práce se zabývá automatickou detekcí jízdy na červenou ze statické kamery. Teoretická část práce popisuje princip detekce, představuje některé metody zpracování obrazu pro detekci semaforů a automobilů a popisuje ...
 • Detekce ohně v obraze a videu 

  Poledník, Tomáš
  Táto bakalářská práce se zabývá detekcí ohně v obraze a videu. Pozornost je věnována již existujícím metodám a známým přístupům k detekci ohně. Na základe analýzy popsaných metod je pak navržen, implementován a otestován ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Horák, František
  Práce se zabývá metodikami detekce pohybu na videozáznamech; výběrem a aplikací vhodných algoritmů za použití technologie CUDA. Tato technologie je dále rozebírána, zkoumána z hlediska její architektury a dalších součástí. ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Půček, Petr
  Tato práce se zabývá rozpoznáním pohybu v obraze pořízeného stacionární kamerou. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace pro rozpoznávání na platformě Windows s využitím knihovny pro zpracování obrazu OpenCV. Popsané ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Polanský, Petr
  Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena ...
 • Detekce pohybu ve video sekvenci 

  Chadim, Petr
  Práce pojednává o problému detekce pohybu ve video sekvenci. Detailně je popsán základní princip metody Odečítání pozadí a algoritmus pro hledání rozdílů mezi snímky. Velká pozornost je věnována aktualizaci referenčního ...
 • Detekce pohybujících se objektů v obraze 

  Prítel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou pohybujúcich sa objektov v dynamickom obraze. Cieľom práce je navrhnutie algoritmu pre detekciu pohybujúcich sa objektov a jeho aplikácia na počítanie vozidiel v reálnej dopravnej scéne. ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Kartous, Petr
  Tato práce je zaměřena na ovládání her pomocí gest ruky. Stěžejní částí práce je segmentace obrazu a detekce ruky v obraze. Pro segmentaci obrazu jsou použity techniky detekce kůže a odečítání pozadí s adaptivním modelem ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Baštek, Jozef
  Tato práce se zabývá využitím počítačového vidění, jako  prostředku pro interakci člověka s PC. Její součástí je návrh a implementace rozhraní pro ovládání hry pomocí gest a pohybů ruky, které snímá kamera. V práci jsou ...
 • Optický radar s využitím dvouosého kamerového manipulátoru 

  Senčuch, Daniel
  Efektivní sledování velkých kritických oblastí je důležité pro zajištění jejich bezpečnosti a soukromí. Řešení pro automatizaci této činnosti nejsou volně dostupná. Tato práce si klade za cíl vytvořit aplikaci pro sestavu ...
 • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

  Mokrá, Radka
  Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...
 • Rozpoznávání gest lidské ruky 

  Adámek, Jakub
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest lidské ruky. Její stěžejní částí je segmentace obrazu ve video sekvenci. Pro segmentaci obrazu je použita metoda rozpoznání obličeje v obrazu s následnou detekcí lidské kůže a ...
 • Separace dynamické a statické složky v sérii obrazů 

  Gebrtová, Karolína
  Bakalářská práce je zaměřena na separaci statické a dynamické složky videa, kde pozadí zůstává stejné a pouze malé části jsou v pohybu. Takové video je reprezentováno nízkohodnostní a řídkou složkou. Díky nízkohodnostní ...
 • Sledování objektů v sekvenci snímků 

  Švancar, Boris
  Práce se věnuje metódam pro detekci pohybu a sledováni objektů ve video sekvenci ze statické a dynamické kamery. Detailně je zde představena metoda odčítaní pozadí s využitím aktualizace pozadí a metoda Lucas-Kanade optický ...
 • Trasování pohybu objektů s pomocí počítačového vidění 

  Klapal, Matěj
  Tato diplomová práce je věnována možnostem sledování pohybu objektů pomocí algoritmů počítačového vidění. Úvodní kapitoly obsahují přehled využívaných metod pro eliminaci pozadí, uvedeny jsou také základní přístupy k ...
 • Využití moderních metod zpracování obrazu při kontrole laboratorních procesů 

  Kiac, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou špecifických objektov na mobilnej platforme Android. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú aplikáciu pre operačný systém ...