Now showing items 1-20 of 20

 • Characterization of Microbiota Composition and Presence of Selected Antibiotic Resistance Genes in Carriage Water of Ornamental Fish 

  Geržová, Lenka; Vídeňská, Petra; Faldynová, Marcela; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo; Čížek, Alois; Rychlík, Ivan (Public Library of Science, 2014-08-01)
  International trade with ornamental fish is gradually recognized as an important source of a wide range of different antibiotic resistant bacteria. In this study we therefore characterized the prevalence of selected ...
 • Detekce mobilních genetických elementů pomocí číslicového zpracování genomických signálů 

  Nováková, Jarmila
  Práce se zabývá mobilními genetickými elementy. Je zaměřena na jejich vlastnosti využitelné pro jejich detekci. Zároveň se věnuje problematice transformace symbolické sekvence do numerické formy. Jsou vysvětleny klasifikace ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadů po zpracování kávy 

  Kovářová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností produkce extracelulárních hydrolytických enzymů mikroorganismy, a to bakteriemi a plísněmi, které byly kultivovány na kávové sedlině. Teoretická část je zaměřena na ...
 • Genotypizace kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae 

  Nykrýnová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá typizací kmenů bakterie Klebsiella pneumoniae. V první části jsou představeny metody typizace včetně jejich výhod a nevýhod. Následně je charakterizován bakteriální genom a popsána bakterie ...
 • Influence of Culture Media on Microbial Fingerprints Using Raman Spectroscopy 

  Mlynáriková, Katarína; Samek, Ota; Bernatová, Silvie; Růžička, František; Ježek, Jan; Němcová, Andrea; Šiler, Martin; Zemánek, Pavel; Holá, Veronika (MDPI, 2015-11-24)
  Our work here monitors the influence of culture media on the Raman spectra of clinically important microorganisms
 • Klasifikace bakterií z numerických reprezentací genomu 

  Oweis, Kamil
  Moderní metody zpracování genomických dat přinášejí kvalitní výsledky, avšak velmi často jsou vykoupeny časovou náročností. A právě proto se tato práce zabývá numerickými metodami zpracování bakteriálního genomu, které by ...
 • Mechanické vlastnosti buněčných membrán 

  Pírková, Marcela
  Bakalářská práce je rešeršního charakteru zaměřená na analýzu mechanických vlastností buněčných membrán. Hlavním cílem je nalézt metody, které povedou k narušení struktury membrán a to následně způsobí selekci nežádoucích ...
 • Mikroorganizmy s lipolytickou aktivitou a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Lipasy jsou hydrolytické enzymy produkované řadou mikroorganismů. Tato práce popisuje nejen samotné mikroorganismy, které lipasy produkují, ale také různé možnosti průmyslového využití lipas. Lipasy nacházejí široké uplatnění ...
 • NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI 

  Křepelka, Pavel
  Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii ...
 • Otopné plochy a mikrobiální mikroklima 

  Raputa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění novostavby jednopodlažní mateřské školky v Kuřimi. Otopná soustava je řešena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody a horizontálním rozvodem. Otopná tělesa jsou použita tělesa ...
 • Ověření technologie BioSealing metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením technologie BioSealing metodou elektrické impedanční spektrometrie. BioSealing je inovativní metoda sanace zemních těles, která k utěsnění průsaku využívá stimulace bakteriální aktivity ...
 • Problematika dimenzovámí aerace na ČOV 

  Šplíchal, David
  Náplní práce je porovnání aeračních systémů převážně mechanické a pneumatické aerace. Dále pak porovnání různých výrobců aeračních elementů, jejich výhody, umístění v aktivačních nádržích, obsluha, použití, účinnost a ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...
 • Společenství 

  Matyášová, Hana
  Práce podněcuje vytvoření společenství bakterií a lidí. Vybraný okruh účastníků pečuje o bakteriální kulturu, na základě těchto zkušeností vzniká série sci-fi povídek. Příběhy jsou psány při akcích ve specifickém prostoru. ...
 • Studium reaktivity bakteriálních extracelulárních polysacharidů 

  Vacková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem reaktivity bakteriálních extracelulárních polysacharidů. V praktické části pojednává o extracelulárním polysacharidu FucoPol. Kvůli přítomnosti acylových skupin má polymer aniontový ...
 • Studium vlivu toxických a nutričních prvků na metabolismus buněk pomocí kombinace Ramanovy spektroskopie a spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Mazura, Martin
  V této práci je studováno online rozlišení šesti kmenů bakterií pomocí multivariační analýzy dat (MVDA). Jako nejvhodnější technika byla zvolena analýza hlavních komponent (Principal component analysis, PCA). K chemické ...
 • Využití kombinace bakterií a řas pro čištění odpadních vod 

  Hlavsová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se stále se zdokonalujícími způsoby biologického čištění odpadních vod s využitím bakterií, řas a jejich kombinace. Dále také s velmi atraktivními možnostmi využití biomasy ...
 • Zařízení vzduchotechniky a kvalita vzduchu v budovách 

  Frühauf, Patrik
  Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémy vzduchotechniky a kvalitou interního mikroklimatu budov. Práce se stručně zabývá jednotlivými složkami formulujícími vnitřní mikroklima. Podrobněji je pak zaměřena na problematiku ...
 • Zásobování pitnou vodou bez použití desinfekčního činidla 

  Rajnochová, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na provoz vodovodní sítě bez chemického dezinfekčního činidla na bázi chloru. V práci je obsažena rešerše zdokumentovaných příkladů systémů zásobování pitnou vodou bez dezinfekčního činidla v ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...