Now showing items 1-13 of 13

 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Finanční analýza a finanční plánování ve vzájemných souvislostech 

  Komenda, Roman
  Tato práce se bude zabývat finanční analýzou a finančním plánem stavebního podniku. V teoretické části je popsána finanční analýza a finanční plán. V praktické části je řešena finanční analýza a finanční plán firmy Ing. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Michalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který je specialistou ve výrobě a prodeji skladovacích technologií. Práce využívá finanční analýzy, díky které zjišťuje finanční a ekonomický stav firmy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Machačová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, David
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Etiflex, s.r.o. v období 2007 – 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krzemińská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v letech 2010 – 2013. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tůma, Milan
  Bakalářská práce je zaměřená na analyzování finančního stavu společnosti pomocí ukazatelů finanční stability. Výpočet a následné vyhodnocení ukazatelů se provádí z účetních výkazů po sobě jdoucích 5 účetních období. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mlčochová, Lenka
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Moravia Spectrum, a.s. v období let 2007 – 2012 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Kutálek, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vysvětlení problematiky finanční analýzy, popsání nástrojů finanční analýzy a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení finanční situace této firmy a na základě ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad 

  Mlčochová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení výkonnosti firmy TIEFENBACH s. r. o. pomocí vybraných ekonomických ukazatelů v letech 2007 – 2014. Hodnoty ukazatelů budou uspořádány do časových řad a pomocí regresní analýzy ...
 • Vliv změn v účetnictví na některé ukazatele finanční analýzy na příkladu vybrané firmy 

  Polášková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické i praktické části dopady změn českého finančního účetnictví na vybrané ukazatele finanční analýzy společnosti Maxis a.s. ve Valašském Meziříčí. Při zkoumání účetních výkazů z let ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Vrátná, Magdaléna
  Diplomová práce zpracovává, s využitím vybraných elementárních metod, finanční analýzu společnosti EDLiT s.r.o. za léta 2007 – 2011, která vypovídá o vývoji finančního zdraví podniku. Na základě získaných hodnot jednotlivých ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kotíková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KOBZ s. r. o. v letech 2008 – 2012. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést k celkovému zlepšení ...