Now showing items 1-18 of 18

 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • Audio zesilovač pro detekci dřevokazného škůdce 

  Jaroš, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh detektoru dřevokazného hmyzu řešeného pomocí snímání akustického zdroje zvuku díky piezoelektrickému elementu jako senzoru. Získaný signál je postupně zesílen až po výstup pro poslech ...
 • Current-Mode Multifunctional Filter Utilizing Losses of Inductor Simulator 

  Kartci, Aslihan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a simple configuration for simulating the inductance using voltage differencing current conveyor (VDCC) as an active element has been presented. The proposed inductance simulator circuit uses only one VDCC, ...
 • Filtr na bázi SIW pracující v polovičním módu 

  Jackovič, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem pásmové propusti integrované v substrátu pracující v polovičním módu (HMSIW). Tato pásmová propust je navrţena jako symetrická, se čtvrtvlnnými rezonátory spojenými admitančními a ...
 • Filtr na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Vyskočil, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu filtru integrovaného do substrátu typu pásmová propust na frekvenci 5 GHz. Obsahuje teorii návrhu, syntézu filtru, analýzu filtru v programu CST Microwave Studio® a výsledky měření filtru na ...
 • Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly 

  Novotný, Matouš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů s využitím více aktivních prvků MCMI (Multi-output Current Mirror and Inverter). Úvod práce je nejprve věnován teorii kmitočtových filtrů a jejich možným využitím. ...
 • Kmitočtové filtry s řiditelnými proudovými sledovači 

  Novotný, Matouš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací kmitočtových filtrů s využitím jednoho nebo více aktivních prvků CMI (Current Mirror and Inverter). Úvod práce je nejprve věnován teorii kmitočtových filtrů a jejich možným ...
 • Koincidenční detektor FM - laboratorní přípravek 

  Mlčoch, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou kmitočtové demodulace, návrhem, simulací a konstrukcí koincidenčního demodulátoru. Kapitola 1 uvádí základní vlastnosti kmitočtově modulovaných signálů, potřebnou šířkou pásma pro přenos ...
 • Návrh a realizace výstupní digitální části band-pass sigma-delta modulátoru 

  Hort, Marek
  Záměrem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout výstupní digitální část modulátoru sigma-delta typu pásmová propust. Byl vytvořen model modulátoru sigma-delta a model výstupní digitální části modulátoru sigma-delta ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Numerická syntéza filtrujících antén 

  Kufa, Martin
  Dizertační práce je zaměřena na kompletní metodiku návrhu tří a čtyř prvkových flíčkových anténních řad, které neobsahují žádné filtrující části a přesto se chovají jako filtrující antény (filtény). Návrhová metodika ...
 • Optimization of Filter by using Support Vector Regression Machine with Cuckoo Search Algorithm 

  İlarslan, M.; Demirel, S.; Torpi, H.; Keskin, A. K.; Çağlar, M. F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  Herein, a new methodology using a 3D Electromagnetic (EM) simulator-based Support Vector Regression Machine (SVRM) models of base elements is presented for band-pass filter (BPF) design. SVRM models of elements, which are ...
 • Střídač s aktivním usměrňovačem 

  Dvořáček, Daniel
  Tato práce se zabývá principem funkce, konstrukcí a možnostmi řízení asynchronních strojů. Také je zde stručně popsána problematika výkonových měničů, ze kterých frekvenční měniče vycházejí, a také je zde popsán postup ...
 • Switched-Capacitor Filter Optimization with Respect to Switch On-State Resistance and Features of Real Operational Amplifiers 

  Dolivka, L.; Hospodka, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  The optimization of a switched-capacitor filter, which implements a biquadratic section, is described in this paper. The aim of the optimization is to obtain a required magnitude frequency response of the filter. The ...
 • Ultrazvukový indikátor toku krve 

  Kameníček, Robert
  Moje diplomová práce se zabývá ultrazvukovými metodami měření průtoku krve cévami s podrobným zaměřením se na dopplerovské ultrazvukové systémy, které našly uplatnění také v diagnostice povrchových cév a v porodnictví. V ...
 • Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve 

  Pavlík, Dušan
  Práce se zabývá systémovým návrhem ultrazvukového měřiče rychlosti toku krve s důrazem na praktickou realizaci takovéhoto zařízení. Jedná se o lékařský přístroj v praxi používaný v ultrazvukové diagnostice, především při ...
 • Voltage-Mode Elliptic Band-Pass Filter Based on Multiple-Input Transconductor 

  Prommee, Pipat; KARAWANICH, KHUNANON; Khateb, Fabian; Kulej, Tomasz (IEEE, 2021-03-08)
  This paper presents a new voltage-mode elliptic band-pass filter based on a multiple-input transconductor (MI-OTA). The MI-OTA's structure employs the multiple-input MOS transistor technique that simply enables to increase ...
 • Vstupní analogová část spektrálního audio analyzátoru 

  Taťák, Martin
  Tato práce pojednává o možnostech realizace vstupní části spektrálního audio analyzátoru. Rozebírá jednotlivé teoretické možnosti a nejvhodnější je pak zpracována ve formě prototypové desky, jejíž návrh tato práce obsahuje.