Now showing items 1-17 of 17

 • Dopravní prostředek v podnikání - účetní a daňové aspekty 

  Zámková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování vozového parku společnosti, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti komerční bezpečnosti, požární signalizaci a dálkové přenosy informací z těchto ...
 • Externí financování podniků 

  Dörflová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení externího financování podniků, což znamená jaké zdroje je pro společnost výhodné použít na pořízení dané investice. Diplomová práce detailně zpracovává porovnání nabídek financování ...
 • Financování investičního projektu v akciové společnosti 

  Jurák, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení výhodnosti financování majetku prostřednictvím úvěru a finančního leasingu a dále posouzení efektivnosti investice z hlediska budoucího cash flow
 • Financování investičního záměru 

  Papež, Radek
  Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Teoretická část se zaměřuje na možnosti financování developerských projektů. Praktická část obsahuje analýzu možností financování pro realizaci konkrétního projektu.
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Zichová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí finanční analýzy jeho účetních výkazů a snaží se na základě výsledků této analýzy navrhnout možné změny ve struktuře financování podniku. Práce ...
 • Financování vzniku maloobchodních jednotek ve firmě Italfashion, spol. s r. o. 

  Mokrý, Michal
  Diplomová práce analyzuje finanční zdroje a prostředky podniku Italfashion, spol. s r.o., v letech 2003 - 2006 na základě vybraných metod finančí analýzy. Obsahuje návrhy možných investičních variant, které mají vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cibula, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2004 až 2007 za využití metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny nové teoretické poznatky, na kterých je postavena část analytická. ...
 • Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky 

  Skovajsa, Radek
  Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Návrh na optimalizaci základu daně právnických osob v roce 2008 

  Vágnerová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou právnických osob obecně. Cílem práce je zhodnotit daňový dopad ...
 • Návrh způsobu financování podnikatelského záměru 

  Změlíková, Renáta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikatelského záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Na základě teoretických poznatků a získaných informací zahrnuje návrh optimální varianty financování podnikatelského záměru.
 • Optimalizace postupu při žádosti o bankovní úvěr 

  Skovajsa, Radek
  Práce vychází z teoretických východisek a praktických pracovních postupů bank při posuzování bonity klienta v českém tržním prostředí. Jsou stanoveny základní předpoklady úspěšnosti poskytnutí bankovního úvěru podnikatelskému ...
 • Podnikatelský záměr – Přesouvání výroby společnosti HAVLIK OPAL, s.r.o 

  Čepara, Jan
  Má diplomová práce navrhuje vhodnou variantu přesunutí výroby pro společnost Havlík Opal s.r.o. Tento krok by měl splňovat požadavky firmy na snížení nákladů, vytvoření úspor, modernizaci technologií, automatizace výroby ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Šudák, Karel
  Diplomová práce se zabývá tématem, prostřednictvím jakých zdrojů financování je nejefektivnější pořízení stroje pro danou společnost. Detailněji se zaobírá analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kinclová, Petra
  Diplomová práce řeší problematiku financování při pořízení dlouhodobého majetku z externích zdrojů společnosti. Zabývá se detailněji analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, zejména analýzou ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Hejdová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování dlouhodobého hmotného majetku konkrétní společnosti. Zaměřuje se hlavně na porovnání a analýzu vybraných produktů finančního leasingu a investičního úvěru.
 • Způsoby financování majetku 

  Blažíčková, Věra
  Bakalářská práce se zabývá tématem různých způsobů financování při pořízení osobního automobilu konkrétní společností. Obsahuje zhodnocení finanční situace společnosti, srovnání konkrétních nabídek leasingových společností ...