Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry, které v současnosti nabízí komerční banky, družstevní záložny a nebankovní úvěrové instituce. Analyzuje a srovnává tyto produkty prostřednictvím předem stanovených kriterií ...
 • Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice 

  Kratochvíl, Michal
  Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti, které nabízí fyzickým osobám český trh s úvěrovými produkty a charakterizovat jejich výhody a nevýhody.
 • Činnost finančního poradce při zajišťování bydlení klientovi 

  Vrtíková, Pavla
  Diplomová práce rozebírá důležitost vlastního bydlení, možnosti jeho financování, zejména pak podrobněji úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry. Poté zmiňuje současnou situaci na trhu s úvěry a nemovitostmi. Ve druhé ...
 • Dopad finanční krize na úvěrování podniku 

  Šesták, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá finančnou krízou a jej dopadmi na úverovanie podniku z pohľadu úverových podmienok. V teoretickej časti sú popísané základné formy úverových podmienok a stručný popis súčasnej finančnej krízy. ...
 • Dopady zvyšování úrokových sazeb na úvěrování segmentů SME 

  Zavadil, Marek (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Daný článek se zaměřuje na bankovní pohled z hlediska minulého, ale především současného a jisté predikce budoucího vývoje poskytování úvěrů a financování segmentu malých a středních firem v České republice. Má tak hodnotit ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Prostředník, Tomáš
  Teoretická část se zabývá stavebním trhem. Především se zaměřuje na účastníky stavebního trhu, vztahy mezi těmito účastníky a různé finanční zdroje. Dále se věnuje druhům stavebních zakázek podle různých kritérií. Praktická ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Škabrahová, Eva
  Diplomová práce pojednává o možnostech financování stavby rodinného domu včetně koupě pozemku. Teoretická část je zaměřena na objasnění všech možných variant financování a vysvětlení pojmů, které se vztahují k této ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunc, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení pozice banky Air Bank a.s. na trhu a srovnává svůj aktuální stav s bankovním sektorem. Její pozice je hodnocena pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou specifické ...
 • Hodnocení hospodaření zvolené obce 

  Fousek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale ...
 • Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu 

  Popovyčová, Alexandra
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení pozice společnosti Air Bank a.s. na trhu a srovnání s konkurenčními bankami s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy zohledňující specifika bankovnictví. Na základě zjištěných ...
 • Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období 

  Trutnová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci nabídky termínovaných vkladů pro fyzické osoby vybraných bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období. Srovnání je provedeno pomocí analýzy nabídky těchto ...
 • Komparace vybraných vkladových produktů pro fyzické osoby 

  Dušek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci vkladových produktů pro studenty v soudobých podmínkách České republiky. Na začátku vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti bankovních produktů. Analýza a následné ...
 • Komparace vybraných vkladových produktů pro právnické osoby 

  Hýblová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnějších termínovaných vkladů pro firmu REALITY K, s.r.o. z řad bank a nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání ...
 • Konkurenční prostředí v oblasti spotřebitelských úvěrů 

  Peňáz, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování nepodnikajících fyzických osob v České republice. Zaměřuje se na analýzu spotřebitelských úvěrů nabízených vybranými bankami a nebankovními úvěrovými společnostmi, které ...
 • Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky 

  Skovajsa, Radek
  Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je ...
 • Model e-marketingu vybrané části bankovního sektoru 

  Sukupová, Martina
  Bakalářská práce pojednává o porovnání klíčových bank České republiky z hlediska nabízených služeb pro různé typy klientů. Výběr bank je zúžen na dvě konkrétní (Česká spořitelna, Komerční banka). Dále práce popisuje ...
 • Modelace možných finančních zdrojů na pořízení nemovitosti 

  Topinka, Zdeněk
  Cílem práce bylo analyzovat možné zdroje finančních prostředků pro financování nemovitosti v České republice. Zdroje byly zkoumány pro potřeby vlastního bydlení a potřeby podnikání. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Benešová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice se zaměřením na stavební spoření a hypoteční úvěr. Nejdříve vysvětluje základní parametry těchto produktů. Ve druhé části se zaměřuje na současnou ...
 • Možnosti financování bytové výstavby v České republice 

  Harda, Marek
  Diplomová práce “Možnosti financování bytové výstavby v České republice“ se zabývá analýzou developerských projektů bytové výstavby v ČR. Je rozdělena do tří částí z nichž první část pojednává o teoretickém vymezení ...
 • Možnosti použití hodnotové analýzy při výběru poskytovatele hypotečního úvěru 

  Pískatá, Petra
  Cílem této diplomové práce je nalézt nejvhodnější variantu hypotečního úvěru pro typového zájemce o úvěr. V první části je pojednáno o problematice financování vlastního bydlení, možnostech financování s pomocí úvěrů a je ...