Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza bipolárních tranzistorů s izolovaným hradlem 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá výberom a optimalizáciou vhodných analytických metód pre charakte-rizáciu TIGBT (Trench Insulated Gate Bipolar Transistor, bipolárny tranzistor s izolovaným trench hradlom) štruktúr s použitím metód ...
 • Bytový dům v Litovli 

  Nedozrál, Milan
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby bytového domu v Litovli v katastrálním území města Litovel (685909) na parcele č. 725/9. Stavba je situována do zastavěné okrajové části města. Půdorysný průmět objektu je ve tvaru ...
 • Dlážděné vozovky a problematika jejich poruch 

  Vlk, Radomír
  Cílem bakalářské práce je zpracovat základní charakteristiky dlážděných vozovek. Vyjmenovat jejich výhody a nevýhody a na konkrétních příkladech poruch těchto vozovek pak navrhnout jejich opravy.
 • Expertní systém pro detekci místa vzniku komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou ektopické stahy signálu EKG. Použité algoritmy jsou vytvořeny v programu Matlab. Práce zahrnuje nejprve určení, zda hledaná komorová extrasystola pochází z pravé nebo levé komory. Další algoritmus ...
 • KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou 

  Ambrosová, Katarína
  Návrh sa pokúša o vytvorenie hybridného priestoru, vhodného pre rozvoj oboch typov ľudského poznania - skrz skúsenosť a skrz jazyk. Hlavný objekt je navrhnutý ako zázemie pre brnenskú technologickú komunitu, ktorá sa venuje ...
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Kubálek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé CNC frézky. Práce obsahuje základní rozdělení a analýzu dostupnosti malých CNC frézek. Dále obsahuje výpočty řezných parametrů zvoleného nástroje a posuvových os. ...
 • Konstrukční návrh portálové CNC frézky 

  Ludva, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky. Práce obsahuje popis jednotlivých typů portálových frézek, analýzu českého i zahraničního trhu a analýzu základních skupin portálové frézky. Dále obsahuje výpočet ...
 • Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt 

  Němec, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Měření oteplení světelných zdrojů 

  Ďurček, Milan
  Cieľom tejto práce je informovať čitateľa o tepelnom namáhaní jednotlivých častí svetelných zdrojov. Prácu by som rozdelil na dva celky a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa zameriavam na konštrukciu, povrchovú ...
 • Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce srovnává a popisuje vlastnosti optických a elektromagnetických metod pro měření rychlosti předmětů. Tyto metody se využívají v balistické laboratoři společnosti PROTOTYPA, a.s. Pro komplexnější náhled na problematiku ...
 • Nestmelené podkladní vrstvy 

  Simkovič, Lukáš
  Bakalářská práce provádí porovnání vhodnosti využití nestmelených podkladních vrstev z materiálu se zrny dvou velikostí. Práce hodnotí vlastnosti směsí a ekonomickou výhodnost.
 • Nosná konstrukce zázemí sportovního objektu 

  Klodner, David
  Práce se zabývá návrhem a posouzením nosného železobetonového skeletu administrativní části sportovní haly. Při zpracovávání výpočtového modelu byl kladen důraz na komplexnost a reliabilitu idealizované konstrukce, jenž ...
 • Stavebně technologická etapa obvodového pláště bytového domu 

  Kasza, Radomír
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu montáže obvodového pláště bytového domu v Českém Těšíně. Obsahuje ucelené části pro realizaci této etapy. Obsahuje kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, plán ...
 • Techniky pro získávání dat v genomice 

  Jaša, Petr
  Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...
 • Terasový dům Omice - hrubá spodní stavba 

  Němec, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu spodní hrubé stavby terasového domu v Omici. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Využití drobného kameniva do směsí stmelených hydraulickým pojivem 

  Švarcová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá využitím drobného kameniva ve směsích stmelených hydraulickým pojivem, které jsou používány jako horní či spodní podkladní vrstvy vozovky. Teoretická část popisuje vlastnosti stmelených směsí, ...
 • Vývoj HighTech polymerního zálivkového systému 

  Ručková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na polymerní zálivkové hmoty určené do těžkých strojírenských provozů a do energetického průmyslu. Cílem práce je definovat požadavky na používané polymerní zálivkové hmoty. Dále zhodnocení ...
 • Výzkum a vývoj zálivkových a kotvících hmot 

  Žlebek, Tomáš
  Moderní kotevní a zálivkové systémy jsou dnes na vysoké úrovni a používají se v mnoha odvětvích průmyslu. Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu v oblasti kotevních a zálivkových systémů, rešerší současně ...
 • Zemědělská stavba 

  Bank, Martin
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace zemědělské stavby. Jedná se o novostavbu stáje pro chov dojnic holštýnského skotu a příslušenství nutné k zajištění jejího provozu. Stavba se nachází v katastrálním území ...