Now showing items 1-20 of 48

 • Bezkontaktní snímač krouticího momentu 

  Křemen, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vypracovat z koncepční studie a experimentálního funkčního vzorku zařízení pro bezkontaktní měření krouticích momentů základní projekční návrhy a kontroly dimenzí klíčových komponent ...
 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Popela, Martin
  Studie je specializována na charakteristiku a teoretický popis tří hlavních částí obráběcího stroje, které mají přímý vliv na samotný proces obrábění plochy obrobku a jeho přesnost – vřeteno stroje, nástrojový upínač ...
 • Experimental and Computational Evaluation of Rolling Bearing Steel Durability 

  Nohál, Libor; Vaculka, Miroslav (Tanger Ltd., 2016-11-09)
  Rolling element bearings are widely-used machine components and their failure can result in damage to the whole machine. A bearing failure can be caused by many factors. In most cases it is damage on the raceway surface ...
 • Hokejový stadion 

  Čech, Martin
  Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce hokejového stadionu umístěného v Opavě. Jedná se o trojlodní halový objekt půdorysného tvaru průniku elipsy a obdélníka o maximálních půdorysných rozměrech 70 x ...
 • Jeřábová kočka 

  Šponar, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového ústrojí jeřábové kočky (elektromotoru a převodovky) a kontrolním výpočtem na rozběh. Cílem je navrhnout pojezdové kolo s uložením, proto se musí také vhodně navrhnout normalizované ...
 • Kategorizace signálu akustické emise při cyklickém namáhání dílců 

  Stein, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na hlubší analýzu signálu akustické emise. Podkladem pro analýzu jsou data ze zkoušek ložiskových materiálů a reálných ložisek, které byly testovány na stanici Axmat. Data byla zpracována ...
 • Konstrukce bloku motoru leteckého motoru 

  Kuzník, Bořek
  Práce popisuje problematiku bloku motoru a klikových skříni. Rozepisuje možnosti konstrukční provedení a obsahuje konstrukční návrh invertního šestiválcového bloku motoru s vodním chlazením. Zabývá se také řešením náhonu ...
 • Konstrukce otočného lineárně přesuvného stolu s pevnou boční upínací deskou pro stroj FGU RT 

  Balák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh otočného lineárně přesuvného stolu s pevnou boční upínací deskou. Otočně lineární stůl je aplikován na lože používaného lineárního stolu. Práce je zaměřena na návrh jednotlivých ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Betlach, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti konstrukčních součástí vřeten obráběcích strojů, které se používají v současné době. První část také obsahuje ...
 • Konstrukce zrychlovací frézovací hlavy 

  Závada, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zrychlovací frézovací hlavy na základě zvolených řezných podmínek. Rešeršní část práce popisuje jednotlivé typy zrychlovacích frézovacích hlav podle jejich pohonů. V další části ...
 • Konstrukční návrh hydraulického lisu na ložiska pro motocykly 

  Vichr, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na výměnu ložisek v kolech u motocyklu. Cílem je vyvinout cenově dostupný přístroj pro domácí použití. Na základě obecné rešerše jsou definovány nedostatky běžně dostupných ...
 • Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na lisování valivých ložisek do kladkovnic 

  Roupec, Michal
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční úpravy jednoúčelového lisovacího stroje ve firmě Huisman Konstrukce, s.r.o. Lis je nefunkční a pro současné požadavky výroby málo výkonný. Úpravami se rozumí zhodnotit současný ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Mizera, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hydrodynamických čerpadel. Přibližuje činnost těchto čerpadel a na obrázcích znázorňuje jednotlivé charakteristické křivky. Dále jsou hydrodynamická čerpadla rozdělena a ...
 • Konstrukční úprava náboje předního kola formulového vozu 

  Lněnička, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem náboje předního kola vozu kategorie Formule Student v systému CAD. Obsahuje porovnání konstrukčního provedení nábojů, různé způsoby uložení a zavěšení kola formulových ...
 • Lávka pro pěší 

  Smělíková, Petra
  Náplní bakalářské práce je statické posouzení nosné konstrukce stávající lávky pro pěší a cyklisty v Kunovicích u Uherského Hradiště. Rozpětí lávky je 28m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava s ...
 • Metodika přestavby převodovky vozidla 

  Svoboda, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...
 • Monitorování vibrací na valivých ložiscích 

  Langr, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření a diagnostiky vibrací na valivých ložiscích. První část se soustředí na vysvětlení základních pojmů, definuje co jsou vibrace, ložiska a jak v důsledku poškození ložisek ...
 • Náhrada velkého průměrového ložiska uložení desky stolu u svislého soustruhu 

  Sklenář, Jaroslav
  V této diplomové práci se zabývám uložením upínací desky svislého soustruhu z produkce TOSHULIN, a.s. Úkolem je navrhnout takové uložení upínací desky, které by nahradilo stávající řešení uložení křížovým ložiskem s lepšími ...
 • Nákladní manipulační výtah 

  Málek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá přepracováním výtahu o nosnosti 1000 kg na nosnost 1500 kg. Zaměřuje se především na dimenzování pohonu a volbu tažných prostředků. Rám klece výtahu je počítán pomocí MKP analýzy.
 • Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem diplomové práce byl návrh nosné konstrukce obloukové lávky před řeku Svratku. Lávka je o jednom poli s rozpětím 52,5 m. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí trámů zavěšených na dvojici k sobě skloněných oblouků. ...