Now showing items 1-14 of 14

 • Dopravní gravitační dráha 

  Fatka, Milan
  Cílem této práce bylo navrhnout dopravní gravitační dráhu pro přepravu ocelového odlitku v rámci mezioperační vnitropodnikové přepravy. Dopravník je řešen podle platných norem s přihlédnutím k jednoduchosti konstrukce, ...
 • Hydraulika potrubních sítí ve vzduchotechnice 

  Bernard, Jiří
  Diplomová práce řeší hydraulické vlastnosti vybraných typů tvarovek určené pro vzduchotechnické rozvody, především tlakové ztráty jednotlivých tvarovek. Dále se v projektové části zaměřujeme na porovnání daných tvarovek s ...
 • Metodika posuzování ŽB prvků dle EN a ACI 

  Gabčová, Kateřina
  Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle amerického standardu ACI 318-08 a srovnáním se statickým řešením dle ČSN EN 1992-1-1. Práce obsahuje posouzení žebříkového stropu JS- systému a sloupu. Posouzení ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Ehrenberger, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením opravy a zesílení stropní konstrukce porušené nadměrným průhybem. Cílem práce je navrhnout zesílení stropní konstrukce vhodnou metodou. Návrh obsahuje výpočet předpětí a odpovídajících ...
 • Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

  Odvárka, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby ...
 • Program na výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

  Blahút, Lukáš
  Práca sa zaoberá vytvorením počítačového programu pre výpočet priehybu rotorov elektrických strojov. Úvodná čast popisuje prostý ohyb a možnosti jeho výpočtu. Ďalej je definovaný magnetický ťah a začlenenie jeho vplyvu do ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami 

  Zavadil, Bronislav
  Cílem diplomové práce je optimalizovaný návrh lokálně podepřené předpjaté stropní desky objektu společenského centra s ohledem na rozpětí sloupů a výšku monolitické desky. Po návrhu je konstrukci třeba posoudit na mezní ...
 • Řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace 

  Šikl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá deformací nosníku zatíženého základním ohybem pomocí diferenciální rovnice průhybové čáry. Práce je rozdělená do čtyř částí, kde v první části je odvozen obecný tvar diferenciální rovnice ...
 • Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů 

  Matoušek, Karel
  Prozkoumání problematiky a parametrů ohybu čtvercových dutých profilů. Zjištění deformace příčného průřezu. Zjištění použitelnosti nežíhaného materiálu pro konkrétní součást. Zjištění mechanických vlastností svarů a vliv ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Velecká, Renata
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová monolitická bodově podepřená stropní deska. Ta je podporována sloupy a celá konstrukce je doplněna 2 ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kunčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová rámová monolitická konstrukce. Ta se skládá ze stropní desky, příčlí, trámů, sloupů a základových patek. ...
 • Vyhodnocení materiálových charakteristik při statických a dynamických zkouškách 

  Riesner, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG popisuje charakteristiky plastičnosti nežíhaných materiálů E 235, E 190 a E 220 získané statickými a dynamickými zkouškami. Na základě literární studie byl proveden ...
 • Výroba úchytky zrcadla 

  Večeřa, Jaromír
  Práce předkládá návrh technologie výroby úchytky zrcadla, sloužící k uchycení na zeď. Je vyráběna z korozivzdorné oceli 1.4301 o tloušťce 1 mm. Výrobní série činí 40 000 ks/rok. Po zvážení jednotlivých výrobních variant ...
 • Železobetonová konstrukce 

  Benešová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.