Now showing items 1-6 of 6

 • Lokální zkoušky mechanických vlastností materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Tato práce se zabývá studiem měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve vztahu ke struktuře homogenních a heterogenních materiálů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy definice pojmů a popis principů ...
 • Reaktivní práškové kompozity a cementové kompozity bez makropórů 

  Panenková, Monika
  Diplomová práce se zabývá tématikou navrhování a výroby ultra vysokohodnotných betonů (UHPC), reaktivních práškových kompozitů (RPC) a dalších jemnozrnných materiálu, jako kompozity omezující vznik makrotrhlin (MDF) nebo ...
 • Studium teplotní odolnosti vyztužených dřevěných prvků 

  Janoušek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teplotní odolnosti systému tvořeným dřevem jako konstrukční prvek s externím zesílením ve formě uhlíkových FRP lamel spojené různými typy lepidel. Pozornost bude věnována ...
 • Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové ...
 • Vliv triaxiální deformace kameniva na vlastnosti betonu 

  Fójcik, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením modulu pružnosti nestmeleného kameniva opakovaným zatěžováním v triaxiálním přístroji a jeho deformačním chováním - pružnou a trvalou deformací. Byla posouzena vhodnost kameniva ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Novák, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami smrekového dreva pri rôznej vlhkosti a overuje závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dreva. Teoretická časť tejto práce je zameraná na popis ...