Now showing items 1-7 of 7

 • Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů 

  Křižka, Adam
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové ...
 • Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během životního cyklu podniku 

  Konečný, Zdeněk
  V této disertační práci je navržena metodika pro určení struktury rizik v závislosti na životním cyklu podniku se zohledněním citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Podíl provozního a finančního rizika je vypočten pomocí ...
 • Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu 

  Šebestíková, Sabina
  Obsahem diplomové práce je problematika Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu. Součástí práce je analýza jednotlivých akciových titulů, její zhodnocení a následný návrh optimalizovaného portfolia. V praktické ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Roušavý, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu ...
 • Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu 

  Zinecker, Marek; Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and ...
 • Technická analýza 

  Kotásek, Lukáš
  Práce je zaměřena na problematiku modelu CAPM. Je proveden výpočet charakteristik pěti vybraných akcií burzovního trhu NASDAQ s pomocí lineární regrese. Jako zastoupení trhu je použit tržní index S&P 500. Význam výsledných ...
 • Technická analýza 

  Ondrušová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je ...