Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Němec, Vlastimil
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybrané společnosti. Autor má v této práci za cíl zhodnotit jak vnější tak i vnitřní okolí podniku. Autor se dále zabývá otázkami situace ve firmě za období od jejího vzniku v České ...
 • Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu k dalšímu využití. Úvod je věnován technologiím na úpravu bioplynu a současné situaci nakládání s bioplynem v České republice. Stěžejní kapitolou je ...
 • Energetická spotřeba rovnotlaké a různotlaké destilace technického lihu 

  Audy, Dan
  Předkládaná práce porovnává spotřebu tepla dvou jednotek na výrobu technického lihu. Cílem práce je srovnání běžného uspořádání rektifikační koncovky lihovaru s alternativním uspořádáním, založeným na modifikovaném tlakovém ...
 • Hmotnostní a energetická bilance prádelny budoucnosti 

  Galčáková, Alena
  Táto práce řeší problém určování energetické náročnosti profesní údržby prádla. Představuje výpočtové modely bubnové sušičky s parním ohřevem a kalandru, za pomoci kterých se snaží popsat faktory ovlivňující energetickou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hálová, Kristína
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení české strojírenské společnosti v letech 2011-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě této analýzy budou v práci vytvořeny vlastní návrhy na zlepšení stávající ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Teinerová, Marcela
  Bakalářská práce představuje návrhy zajišťující zlepšení finančního stavu analyzovaného subjektu pomocí metod finanční analýzy. V první části jsou popsány teoretická východiska finanční analýzy. V druhé, praktické, části ...
 • Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc 

  Haluza, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc. Kotel K3 spaluje černé energetické uhlí a po 1.1.2016 již nebude plnit nové přísnější emisní limity. Práce ...
 • Potenciál bioplynu v ČR a možnosti zvýšení efektivity bioplynových stanic 

  Dvořák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou potenciálu bioplynu v České republice a porovnává jednotlivé technologie pro čištění bioplynu. Dále jsou v práci provedeny bilanční výpočty, kte-ré zjišťují aktuální situaci výroby ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického bezkabelového spoje 

  Vaculík, Jakub
  Se zvyšujícími se nároky na přenosovou kapacitu podnikových i přístupových sítí se jeví jako vhodné řešení optické sítě. Světelný paprsek je velmi lákavý pro použití k přenosu dat. Přenášená data můžeme reprezentovat pomocí ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Solár, Michal
  Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ...
 • Vliv mebránové separace bioplynu na stávající provoz bioplynové stanice 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování oxidu uhličitého z bioplynu metodou membránové separace. Řeší vliv implementace malého výzkumného zařízení na stávající provoz bioplynové stanice. Posouzení vlivu na ...
 • Využitelnost výpalků z výroby ethanolu 

  Audy, Dan
  Tato práce řeší využitelnost výpalků z výroby ethanolu. Pro zpracování na materiál DDGS pak řeší i materiálovou a energetickou bilanci tohoto procesu. Tato materiálová a energetická bilance byla počítána pro 7070 kg výpalků ...
 • Výroba alternativních pelet 

  Janíček, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných technologií na výrobu pelet a briket. Důraz je kladen na technologii pro zpracování biomasy za účelem dalšího využití. Snadné využití biomasy je podmíněno homogenizací ...