Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza biodegradabilních plastů v půdách 

  Paluchová, Natálie
  V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a ...
 • Biodegradabilita přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů 

  Pala, Martin
  Předložená práce se zabývala studiem biodegradability přirozených a modifikovaných polyesterů bakteriálního původu a jejich kompozitů. První část práce byla zaměřena na studium vlivu struktury PHA granulí na jejich ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Müller, Petr
  Osteosynthesis, temporary bone replacement, biodegradable metals, biodegradation, biocompatibility, powder metallurgy, sintering, iron, ferrous alloys, electrochemical corrosion, corrosion potential, spectroscopy
 • Biodegradabilní plasty 

  Schifferová, Zuzana
  Cílem práce je pojednat o vlastním procesu biodegradace biodegradabilních plastů včetně faktorů, které její průběh ovlivňují. Zároveň uvádí některé druhy těchto plastů a jejich vlastnosti. Nakonec pojednává o způsobech ...
 • Biodegradabilní polyurethany na bázi polyethylenglykolu 

  Kupka, Vojtěch
  Predložená diplomová práce se zabývá syntézou biodegradabilních polyuretanu (bio-PU) na bázi polyethylenglykolu (PEG-u) a polykaprolaktonu (PCL) pro využití k medicínským úcelum. Cílem práce bylo vyvinout metodiku prípravy ...
 • Biodegradace bioplastů v prostředí kompostu 

  Vodička, Juraj
  Předmětem této diplomové práce je studium biodegradace polyhydroxybutyrátu (PHB) a polyesteru kyseliny mléčné (PLA). Teoretická část práce pojednává o původu studovaných biopolyesterů, jejich vlastnostech a využití, a také ...
 • Biodegradace in vitro biopolyesterů v syntetické žaludeční šťávě 

  Sobková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem in vitro biodegradace biopolyesterů v syntetické žaludeční šťávě a fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty s lipázou po dobu 81 dní. Teoretická část shrnuje základní poznatky o ...
 • Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů 

  Varmužová, Tamara
  Obsahem této diplomové práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových fólií v syntetickém médiu s minerály a vitamíny na temperovaných třepačkách pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Tomeček, Jaromír
  Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Číhalová, Martina
  Rešeršní zpracování průběhu aerobní biotransformace aromatických polynitrolátek a metod detekce a analytického stanovení transformačních meziproduktů.
 • Kostní implantáty na bázi železa 

  Hávová, Mariana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá biodegradabilními materiály na bázi železa a možnostmi jejich využití v medicíně. Konkrétně se soustředí na jejich aplikaci jako dočasných kostních implantátů. Práce dále stručně shrnuje ...
 • Microbial pesticide degradation in water works sand filters 

  Václavková, Šárka
  Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
 • Modifikace polyurethanu biodegradabilním polyhydroxybutyrátem 

  Kupka, Vojtěch
  Cílem předložené bakalářské práce byla syntéza elastomerního polyuretanu plněného biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Vzorky byly podrobeny analýze morfologie pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, mechanické ...
 • Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je ...
 • Optimalizace přípravy biodegradovatelných obalů na bázi škrobu a jejich charakterizace pro adaptaci na výrobní technologie 

  Krahulová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přípravy biodegradovatelných obalů na bázi škrobu. Cílem práce je optimalizovat přípravu a ověřit jejich charakterizaci pro adaptaci a výrobní technologie. Fólie byly tvořeny ...
 • Polykaprolakton, jeho syntéza, charakterizace a degradabilita 

  Boháčová, Zdeňka
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem polymerace za otevření kruhu (ROP) kaprolaktonu katalyzované pomocí nových organických a organokovových sloučenin. V teoretické části práce jsou na základě literární rešerše ...
 • Regulovaná produkce a biodegradace vybraných typů biomateriálů 

  Obruča, Stanislav
  Předložená disertační práce se zabývá studiem produkce a degradace polymerních materiálů s využitím mikroorganismů. Hlavní pozornost je upřena ke studiu produkce polyesterů bakteriálního původu - polyhydroxyalkanoátů. Tyto ...
 • Studium biodegradace syrovátky termofilními bakteriemi 

  Fischerová, Lenka
  Tato práce se zabývá možnostmi biodegradace syrovátky pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů Bacillus a Thermus. Syrovátka po odstranění bílkovin byla použita jako médium pro kultivaci termofilních ...
 • Studium mikrobiální degradace materiálů na bázi polykaprolaktonu 

  Damborský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vlivem nutričních a aeračních faktorů na produkci lipáz bakterií Bacillus subtilis (CCM 1999). Produkce lipáz byla studována zejména z hlediska katalytického působení lipáz při degradaci polyesterových ...
 • Využití PHA produkujících kmenů v bioremediačních technologiích 

  Šuráňová, Zuzana
  Cílem diplomové práce bylo studium využití PHA produkujících kmenů v bioremediačních technologiích. Pro tuto studii byly vybrány bakterie Pseudomonas putida KT2440 a dva izoláty z půdy zamořené ropou - Pseudomonas gessardii ...